WWW.KONFERENCIYA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Конференции, лекции

 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«ISSN 1563-0331 Индекс 75879: 25879 Л-ФАРАБИ АТЫНДАЫ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЗА ЛТТЫ УНИВЕРСИТЕТI УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ АЗУ ВЕСТНИК ХАБАРШЫСЫ КазНУ ХИМИЯ СЕРИЯСЫ СЕРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISSN 1563-0331

Индекс 75879: 25879

Л-ФАРАБИ АТЫНДАЫ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

АЗА ЛТТЫ УНИВЕРСИТЕТI УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

АЗУ ВЕСТНИК

ХАБАРШЫСЫ КазНУ

ХИМИЯ СЕРИЯСЫ СЕРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ

«р трлі функциональды кміртекті, Международная научная конференция минералды жне сімдік текті шикізатты «Перспективные инновационные технологии жаа материалдарды алуды тиімді жаа получения новых материалов различного технологиясы» атты Халыаралы ылыми функционального назначения из углеводородного, конференция минерального и растительного сырья»

АЛМАТЫ №1(61)

МАЗМНЫ

Основан 22.04.1992г. З. А. Мансуров. Жану мселелері институтындаы жетілген Регистрационное свидетельство нанотехнлолгиялар мен материалдар. № Перерегистрирован А. С. Мукасян. Кертартпа ерiтiндiлерiнi з алдына таратын Министерством культуры, жоары температуралы синтезi. информации и общественного согласия Республики А. С. Рогачев. Механикалы белсендiрiлген жйелерді жс. Казахстан В. Е. Мессерле, А. Б. Устименко. Плазмохимиялы реакторда 25.11.1999 г.

Регистрационное свидетельство аса лкен (алып) кміртекті наноттікті пайда болуы. № 956-Ж А. Р. Бродский. Циглер-натта типті гомогенді каталитикалы Редакционная коллегия:

жйелерді мессбауэрлік спектроскопиясы. д.х.н., проф. Мансуров З.А.

А. Р. Бродский. Циглер-натта типті орныан каталитикалы (науч.редактор) д.х.н., проф. Буркитбаев М.М.

жйелерді мессбауэрлік спектроскопиясы. (зам.науч.редактора) А. Р. Бродский. Циглер-натта типті гомогенді каталитикалы д.х.н., проф. Тажибаева С.М.

(ответ.секретарь) жйелерді рамыны уаыта туелділігі. д.х.н., проф. Абилов Ж.А.

д.х.н., проф. Абрамова Г.В.

. арабалин, Ф. Сериков, О. Лызлов, Е. Макишев, Э. Якупова, д.х.н., проф. Алдабергенов М.К.

Ж. айырбеков, М. Исмагулов. Казастан Республикасы д.х.н., проф. Аубакиров Е.А.

д.х.н., проф. Бурашева Г.Ш.

Шыыс азастан Облысы кендірлі кмір-сланец кен орны д.х.н., проф. Жубанов К.А.

атты кмірсутектерін деуді перспективалары. к.х.н., ст. преп. Какимова М.Г.

д.х.н., проф. Камысбаев Д.Х.

. арабалин, Ф. Сериков, О. Лызлов, Н. Бачилова, Э. Якупова, д.х.н., проф. Мун Г.А.

А. Елеулова. к тас-лутасты оны тзімділігіне кальций д.х.н., проф. Мусабеков К.Б.

д.х.н., проф. Наурызбаев М.К.

полисульфиді ерітіндісімен деуді сері. д.х.н., проф. Онгарбаев Е.К.

Х. А. Суербаев, Г. Ж. Сейтенова, Ф. М. анапиева.

к.х.н., доцент Торегожина Ж.Р.

Туберкулезге арсы дрілік зат пас (п-аминосалицил Вестник КазНУ ышылы) Серия химическая №1 (61) Х. А. Суербаев, Г. Ж. Жасылыова. «Нововалидол»

ИБ № спазмолиттік дрісі Подписано в печать 18.07. Формат 90 х 110 1/ Е. Тілеуберді, Е.. Оарбаев, Б. К. Тулеутаев, З. А. Мансров.

Бумага офсетная № азастан республикасыны мнайбитумды жыныстарыны Печать офсетная. Уч.-изд.л. 14, Тираж 500 экз.

органикалы блігінен битум алу. Заказ №584. Цена договорная Ж.. айырбеков,.. атаева, Ж. К. Мылтыбаева, М. З.

Издательство «аза университеті»

Есеналиева. Бутиндиол-1,4 гидрлеу процессіне МНХ, НХ, Казахского национального СКН-39Н ндірістік катализаторлары атысында кеейтілген университета им.аль-Фараби 050078, г.Алматы, сына жргізу нтижелері. пр.аль-Фараби, 71, КазНУ.

Ж.. айырбеков, Н. Т. Смалова, Т. Ш. Досмаил, М. З.

Отпечатано в типографии издательства Есеналиева, Ж. Майтпасов. Гидротазалау жне «аза университеті»

050078, г.Алматы, пр.аль-Фараби, 71, КазНУ.

Алимжанова М.Б., Мальцева К.А., Кенесов Б.Н., Камысбаев Д.Х. осчаыл кен орныны мнайыны фракциялы рамын газды хроматография дісімен зерттеу Р. К. Нурбаева, Д. К. Жамбакин, К. А. Кадирбеков, С. Р. Конуспаев. Техникалы А. С. Афанасьева,. Б уезов,.. оанбаев. сімдік майларын палладий жне И. А. Шлыгина, Л. А. Шокорова, Ж. Х. Ташмухамбетова,. А. Жбанов. Кинетикалы жне квантохимиялы дістермен иммобилденген металлокомплексті катализаторлардаы алкандарды с-н йланыстарыны активациясын зерттеу. С. А. Тунатарова, М. Жумабек. С3-С4 алкандардан олефиндер мен оттек рамдас С. А. Тунатарова, Т. С. Байжуманова. Метанны буоттекті конверсиясы мен таламды каталитикалы тотыуа арналан ялы блокты тасымалдаыштара ондырылан pt-ru Р. Г. аратабанов, Э. К. Ким. Мнай тасымалдауды сорап станцияларыны зияткерлiк Р. С. Спабекова, Б. Н. абылбекова, Р. С. Жаабекова. Квантты эффектілерді мультимедиялы демонстрациялы тжірибелері жне оларды оу процесінде олдану. Ж. А. ожамкулова, А. В. Гадецкая, С. Нрбосынова, Г. Е. Жусупова, Ж. А. білов, С. А. Росс. Limonium gmelinii сімдігіні жоары блігіндегі биологиялы белсенді Н. Ю. Головченко, Г. И. Ксандопуло, С. Х. Аназаров. ысыммен вольфрам жне волфрам сынаыны аласа мазмнды шикiзаттан ферровольфрамды алу. Н. Н. Мофа, С. Х. Аназаров, Б. С. Садыов, А. Асылбек, А. С. Дегтярева. Кремнидi диоксидiнi негiзiнде жйелерiн ж-синтезінде микроосымшаларды активтендiруi К. К. дайбергенов, М. К. Мсалова, Е.. Оарбаев, З. А. Мансров. Апат кезінде су бетіне тгілген мнайды тазалауа арналан ауылшаруашылы алдытарынан М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, С. А. Сыдыкбаева, Г. C. Шенебекова. Табии сулардан борды блу шін олданылатын нерксіптік алдытарды бейорганикалы А. Т. Калиев,. Ж. Бутабаева, А. А. Трумбаева, Б.. Есалиева, Г. Ш. Бурашева, Айса Хаджиакбер. Климакоптера жне петрасимония текті сімдіктеріні жоары Р. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин. азастанды polygonaceae тымдас сімдіктерді Б. М. дайбергенова, М. Т. Омырзаов, Ш.Н. Жмаалиева, М.. Бейсебеков, Ж.. білов. Поливинил спирті-бентонит сазы негізіндегі нанокомпозициялы Л. К. Кудреева, А. Даулетбай, А. Сауытбаева, Н. Наурызбаева, М. Рыскелдиева.Мыс тсемесінде молибдат иондарыны электрохимиялы тотысыздану процестерін Азат Сейтхан, З. А. Мансуров. Аынды суларды кміртектенген наносорбенттер А. Б. Баешов, З.. Асабаева, С. А. Баешова. Композициялы ккірт-графит электродын М. Нжіпызы, Б.Т. Лесбаев, З. А. Мансров, С. М. Тжібаева. Супергидрофобты кміртек бетін синтездеу жне оны беттік-активті заттармен деу. Г.. Салахаденова, М. М. Бейсебеков, Р. С. Иминова, Ш. Н. Жмаалиева, М.. Бейсебеков, Ж.. білов. Органо-минералды композицияларыны ауыр металл Е. Е. Ділмхамбетов, С. Н. Тсіпбаев, С. Т. азабаев. Протонды айта топтасудаы Д. С. бдiлкрiмов, И. М. Вонгай, З. А. Мансуров, О. Одавара. жс дiсімен алынан боридті композиттерді физика-химиялы асиеттерін зерттеу. А. Б. Рыскалиева, С. Г. Нестерова, Ж. А. Абилов, Н. А.Султанова. Кейбір отанды Г. В. Абрамова, М. М. Буркитбаев, Н. М. Доскалиева. Кпфункциональды кальций К. А. Жбанов, Ма Фэн Юнь, М. И. Байкенов, Г. Г.Байкенова. Алашы тас кмiрлi Х. А. Суербаев,. С. аныбетов. «-бромизовалериан ышылыны этил эфирі»

Ж. К. Каирбеков, Ю.А. Рябикин, Ж.Т. Ешова. ияты кен орны оыр міріні М. Ф. ФайзуллаевА, Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров. Метилэтилэтинилкарбинол, С. А. Тунатарова. Полиоксидті жне гетерополиышылды катализаторларда сутек Ф. Джерми, Б. Ы. абдышев, Т.М.Закиев. аныан кмiрсутектер-шайырлар – ароматты осылыстар- парафиндар-асфальтендарды тзуiн анытауды арашыана Д. С. Айманов, М. А. Слейменов, М. А. Елубай, Ж. А. Нралиев. Кемертз балшыыны негізінде жасалынан церий тотыы (V) тріндегі катализаторын Д. С. Айманов, М. А. Слейменов, М. А. Елубай, Ж. А. Нралиев. Церий тотыы катализаторында пайдаланылан газдарды кмірсутек пен кміртек тотыын Д.С. Аймханов, М.А. Слейменов, М.А. Елубай, Ж.А. Нралиев. Кемертз балшыында церий тотыы тріндегі катализаторымен газдарды делген Х. К. Оспанов, Р. К. Надиров, А. К. Жусупова, У. Ахатаева. Халькозин мен борниттен Х.. Оспанов. Орташа атомды гиббс энергиясы-бірегей термодинамикалы шама. Х. К. Оспанов. Алтынны р трлі тотытырышта тотыу реакциасыны біртіндеп Е. О. Досжанов, Э. мбетжанова, Е.. Оарбаев, А. А. Жбанова, З. А. Мансров.

Мнайы бар ластанан топыратарды pseudomonas туысына жататын А. К. Шибаева, Л. К. Салькеева, М. Т. Нурмаганбетова, А. К Салькеева. Синтез жне кешен растырушылы абiлеттiлiк – гетериламинотиазолды синтез жне кешен Н. Ш. Акимбеков. Эпителиальды ішек клеткасы даылындаы липополисахаридты С. Б. Айдарова, А. А. Шарипова, А. А. Бабаев, Г. К. лімбекова, Е. Н. Байбатыров, А. Н. Нефедов. Металл рылымдарын коррозиядан орайтын катион- жне М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. К. Калабаева, А. Т. Омаров, Ф. Г.Сулейманова.

Химиялы мелиорант алудаы экологиялы энергия немдеуші алдысыз Д. А. асымбекова, О. А. Тюменцева, Ж.Ж. Сабаев. Металл тріндегі марганецті Ж. A. Кожамкулова, E. Г. Жусупова, Ж. A. Абилов, А. В. Гадецкая, С. A. Росс.

Halimodendron halodendron жерасты блігінен алынан эфирлік майларды рамы жне А. Аринова, И. В. Кулаков, Ж. С. Ахметкаримова, С. Д. Фазылов, Т. С. Животова.

1-изотиоциано-1-дезокси-2,3,4,6-тетра-о-ацетил--d-глюкопиранозаны алкалоид И. В. Кулаков, А. Е. Аринова, Ж. С.Ахметкаримова, С. Д. Фазылов, Т. С. Животова.

Кейбір N-морфолинил- и N-цитизинилуксусті ышылдарды 4-нитро-анилидтеріні И. В. Кулаков, О. А. Нркенов, А. Е. Аринова, А. И. Ильин. Кейбiр моносахаридтар жне алицикллы мен хош иiстi аминдарды негiзiнде N-аминогликозидты Е. В. Кулакова. Электрокаталитикалы жйеде 8-аминохинолины синтезі. О. А. Нркенов, И. В. Кулаков, Ж. Б. Стпаева, С. Д. Фазылов. Анабазин алкалоидты тиомочевина туындылары - жаа биологиялы белсендi заттарды здестiру кезiнде О. А. Нркенов, И. В. Кулаков, Ж. Б. Cатпаев, А. Х. Жаина, С. Н. Калугин. Салицил ышылы негiзде тиосемикарбазидтарды туындыларды синтезі жне оларды Р. Байжманова, Е. Шалданбаева, Д. Омарова, С. Н. Калугин. Аминометилирлейтін Р. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин. Polygonum сімдіктеріні азастанды жабайы Ж. С. Ахметкрімова, Д. Р. Жиенбаева, С. Д. Фазылов, О. А. Нуркенов. Биогенді аминдер, ароматты альдегидтер мен ккірт негізінде тиоамидтерді синтездеу. А. В. Болдашевский, А. Нхлы, С. Д. Фазылов, К. А. Аяпбергенов. ысатолынды сулелену жадайында n-сульфанилбензальиминдерді синтездеу. Р. К. Рахметуллаева, А.. Токтабаева, Б. Хавилхайрат, Т. Аламас. Этиленгликольді Е. Е. Жатанбаев, Ж.. Жатанбаева. Интерполимерлік реакциялардаы моноэтаноламинны винил эфиры мен малеин ангидридіі негізіндегі полиамфолитті З. Т. Жексенбаева, К. Досымов, Е. Шайзадалы. MnCeLaBaSr/(+)Al2O катализаторына адсорбцияланан оттегіні термодесорбциясы. С. Транбай, К. Б. Мусабеков, С. Б. Айдарова. Жоары дисперсті гидрофильді ккірт A. A. Тргумбаева, М. Тотарбек, Г. Ш. Бурашева, А. М.Онжигитов. ара зиренi Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, А. Е. Сагимбаева. П-нитродиэтиланилинні никель Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, А. Е. Сагимбаева. Никель композитті электродтарда М. Ф. Файзуллаева, Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, С. Э. Нурманов.

Алюмокобальтты катализатор атысында изопропилэтинилкарбинолды аминдеу. В. В. Соколова, Л. А. Шокорова, И. С. Чанышева, Ж. Х. Ташмухамбетова,. А. Жбанов. Иммобилденген мыс () жне кобальт () комплекстері атысында кмірсутектерді оттекпен тотытыру процесіні механизмін зерттеу. Д. Н. Абаева, Г. С. Полымбетова. А фосфорды спирт ерітінділерінде ттегімен Б. А. Жубанов, П. Е. Мессерле. Ароматты дикетодиангидридтерді алу жолдары дегидридоконденсациямен ацилирлеу» (Жубанов – мессерле реакциясы). А. О. ділбекова,. І. Омарова, А. С. Оразлова,. Б. Мсабеков. Ионды баз полиелектролиттік комплекстерімен капиллярлы-кеуек жйелерден мнай И. М. Городецкий. Мааланы атауы – жаа технологиялы жанама опан баытын Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, М. З. Есеналиева. Нитро-613 каталитикалы Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, Ж. Х. Ташмухамбетова. Нитро-613 каталитикалы Е. А. Аубакиров, Ж. К. Каирбеков, М. Ф. Файзуллаева, И. М. Мусабаев, М. С. Туленов, С. А. Елеуова. Тозан автомобиль шиналарын екіншілік каталитикалы деу. Е. А. Аубакиров, Ж. К. Каирбеков, М. Ф. Файзуллаева, И. М. Мусабаев, Э. Джолдасова.

Ж. Т. Ешова, Ж. К. Каирбеков, М. З. Есеналиева ияты кен орны кмірін катализдік Ж.. аирбеков,. К. Молдабаев, Ж. Т. Ешова, М. И. Байкенов. Темір осылыстары негізіндегі катализаторларды олданып кмірді гидрогендеу процесі. Х.. Оспанов. Полиметалды кендерді коллективті-селективті флотацициясыны жадайында алтынды жоалту туралы сраа.

Р. К. Надиров, М. К. Досымханова. Флавопиридолды аналогтарын электросинтезі. А. А. Ментбаева, А. К. Оспанова, Г. А. Сейлханова, Н. С. Ашимхан, Ш. У.

Жакибалиева. Алма пектиніні орасын () ионымен рекеттесуі.

Р. М. Мойса, Г. К. Василина, К. А. Жбанов, А. И. Купчишин, А. Т. Кусаинов, Е. Е. Ибрагимов. н-Парафиндерді ндеу процесіндегі радиациялы модифицирленген Р. М. Мойса, Г. К. Василина, К. А. Жубанов, Г. Н. Шарифканова, С. Жиеналиева Н.

Носова. Модифицирленген табии цеолиттерді каталитикалы асиеттеріне А. Б. Баешов, Б. Э. Мырзабеков, Н. С. Иванов, А.. Баешова. Ккірт ышылы ерітіндісінде платина (IV) иондарыны импульсті ток серімен ультрадисперсті Ж.. айырбеков, Е. А. Аубакиров, Н. Т. Смагулова, Т. Ш. Досмаил. Каталитическая Ж.. айырбеков, Н. Т. Смалова, Т. Ш. Досмаил, Б. Серікбол. Шайырды дистиллятты фракциясымен шикі коксохимиялы шайыр оспасын Г. С. Полимбетова, Р. Р. Абдреимова, С. Кейінбай, А. К. Борангазиева, Ф. Х. Фаизова, Г. С. Полимбетова, Р. Р. Абдреимова, А. К. Борангазиева, Ф. Х. Фаизова, С. Кейінбай, Г. О. Бугубаева, А. А. Каримова, А. А. Ондаханов. Мырыш фосфидіні тотыу Г. С. Полимбетова, Р. Р. Абдреимова, А. К. Борангазиева, Ж. У. Ибраимова. Мырыш фосфиді мен мыс фосфидіні тотыу алкоголиз реакцияларыны механизмі.

Т.С. білдин. Бензонитрилді NІ-NB катализаторында сутек ысымында гидрогендеу. М. Р.Танашева, Н. А.Убайдулаева, Ж. Е. Джакупова, Л. К. Бейсембаева. Жеіл балитын экстрагенттермен экстракциялы жйені физика-химиялы негізі. Э. Т. Ермолдина, Ж. К. аирбеков, Ж. К. Мылтыбаева. Кмір мен одан блініп Э. Т. Ермолдина, Ж. К. Каирбеков, Ж. К. Мылтыкбаева. «Ой-Карагай», «Мамыт» жне «Кунмин» кен оны кмірлерінен алынан гумин ышылдарыны ышылды Ж.. айырбеков, Ж. К. Мылтыбаева,.. асенова, М. Б. Ордаханова. Жанажол кен орыны мнайыны дизель жне газойль фракцияларын гидротазалау. Ж. К. аирбеков, В. С. Емельянова, К. А. Жбанов. азастан кмірлерінен физиологиялы активті заттарды алу жне сйы кмірсутектерді, кмірлі брикеттеуді эксперменттік тжірибелік - ндірістік ондырысыны жобалы-конструкторлы Ж. К. аирбеков, У. С.Карабалин, Э. Н.Якупова, В. С. Емельянова, Т. В. Шакиева, Ж. К.Мылтыбаева. Кендірлік кен орыны сланцын азот ышылы жне ауадаы Ж. К. Каирбеков, О. А. Лызлов, Э. Н. Якупова, В. С. Емельянова, Т. В. Шакиева, Ж. К. Мылтыкбаева. Кендірлік кен орыны сланцы мен оныр кмірін Ж. К. аирбеков, В. С. Емельянова, Т. В. Шакиева, Ж. К. Мылтыбаева.

Каталитикалы процестерге ультрадыбысты олдануды тиімділігі. Т. В. Шкиева, Ж. Р. Треожина, Г. О. Турешев, О. И. Пономаренко.

Ж. И. Рстембеков, Г. М. алдыбекова, И. Е. Оспанов, У. С. Кемельбеков, А. А. Абдильданова, Т. М. Сейлханов,. М. Бекетов,. Ж. Пралиев. Просидол жне казкаинні -циклодекстринмен кристалды комплекстерін электронды микроскопия Ж.. айырбеков., Ж. К. Мылтыбаева., К. А. асенова, М. Б. Ордаханова, Е. Ермолдина. Мнай мен кмірден алынан дизель отыныны сапасын жасарту. Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров. Сйы фазада Н-613 тотысыздандыру процесінде Ж. К. аирбеков, У. С.Карабалин, Э. Н.Якупова, В. С. Емельянова, Т. В. Шакиева, Ж. К.Мылтыбаева. Жаныш сланецтер – химия мен энергетиканы балама шикізаты. И. М. Городецкий, В. С. Емельянова, К. А. Жубанов. осарланан су импульсіні серімен ы айналасындаы абаттардаы мнай німділігін арттыру.

СОДЕРЖАНИЕ

З. А. Мансуров. Перспективные нанотехнологии и материалы института проблем А. С. Мукасян. Самораспроспраняющийся высокотемпературный синтезреакционных В. Е. Мессерле, А. Б. Устименко. Образование колоссальных (гигантских) А. Р. Бродский. Мессбауэровская спектроскопия гомогенных каталитических систем А. Р. Бродский. Мессбауэровская спектроскопия иммобилизованных каталитических А. Р. Бродский. Зависимость состава гомогенных каталитических систем типа Циглера – У. Карабалин, Ф. Сериков, О. Лызлов, Э. Якупова, Э. Макишев, Ж. Каирбеков, М.

Исмагулов. Перспективы переработки твердых углеводородов Кендерлыкского угольносланцевого месторождения восточно-казахстанской области республики Казахстан. У. Карабалин, Ф. Сериков, О. Лызлов, Н. Бачилова, Э. Якупова, А. Елеукулова. Влияние обработки известняка-ракушечника растворами полисульфида кальция на его Х. А. Суербаев, Г. Ж. Сейтенова, Ф. М. Канапиева. Противотуберкулезное Х.А. Суербаев, Г.Ж. Жаксылыкова. Спазмолитическое лекарственное средство Е. Тилеуберди, Е. К. Онгарбаев, Б. К. Тулеутаев, З. А. Мансуров. Получение битумов из органической части нефтебитуминозных пород республики Казахстан. Ж. К. Каирбеков, К. К. Катаева, М. З. Есеналиева, Ж. К. Мылтыкбаева. Результаты укрупненных испытаний промышленных катализаторов МНХ, НХ, СКН-39Н в процессе Ж. К. Каирбеков, Н. Т. Смагулова, Т. Ш. Досмаил, М. З. Есеналиева, Ж. Мунайтпасов.

Применение водяного пара в процессах гидрочистки и гидродеалклирования. М. Б. Алимжанова, К. А. Мальцева, Б. Н. Кенесов, Д. Х. Камысбаев. Исследование фракционного состава нефти месторождения Косчагыл методом газовой хроматографии. Р. К. Нурбаева, Д. К. Жамбакин, К. А. Кадирбеков, С. Р. Конуспаев. Состав продуктов А. С. Афанасьева, А. Б. Ауезов, А. К. Коканбаев. Сравнительное гидрирование И. А. Шлыгина, Л. А. Шокорова, Ж. Х. Ташмухамбетова, К. А. Жубанов. Исследование активации С-Н связи в алканах на иммобилизованных металлкомплексных С. А. Тунгатарова, Т. С. Байжуманова. Pt-Ru катализаторы на сотовых блочных носителях для селективного каталитического окисления и парокислородной конверсии Р. Г. Каратабанов, Э. К. Ким. Разработка интеллектуальных систем управления Р. С. Спабекова, Б. Н. Кабылбекова, Р. С. Жанабекова. Мультимедийные демонстрационные модели опытов по квантовым эффектам и их использование в Ж. А. Кожамкулова, Н. В. Гадецкая, С. Нурбосынова, Г. Е. Жусупова, Ж. А. Абилов, С.

А. Росс.Биологически активные соединения надземной части Limonium Gmelinii. Н. Ю. Головченко, Г. И. Ксандопуло, С. Х. Акназаров. Получение ферровольфрама под давлением из сырья с низким содержанием вольфрама и вольфрамового лома. Н. Н. Мофа, С. Х. Акназаров, Б. С. Садыков, А. Асылбек, А. С. Дегтярева. Роль микродобавок в активировании СВ-синтеза систем на основе диоксида кремния. К. К. Кудайбергенов, М. К. Мусакулова, Е. К. Онгарбаев, З. А. Мансуров. Сорбенты из отходов сельского хозяйства для утилизации нефти при аварийных разливах на водной М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, С. А. Сыдыкбаева, Г. C. Шенебекова.

Неорганический сорбент из отходов производства для выделения бора из природных А. Т. Калиев, К. Ж. Бутабаева, А. А. Тургумбаева, Б. К. Ескалиева, Г. Ш. Бурашева, Айса Хаджиакбер. Сверхкритическая флюидная СО2-экстракция растений рода климакоптера Музычкина Р. А., Корулькин Д. Ю. Сравнительное исследование Казахтанских растений Б. М. Кудайбергенова, М. Т. Омырзаков, Ш. Н. Жумагалиева, М. К. Бейсебеков, Ж. А.

Абилов. Иммобилизация лекарственных веществ на нанокомпозиционных гелях на Л. К. Кудреева, А. Даулетбай, А. Сауытбаева, Н. Наурызбаева, М. Рыскелдиева.

Исследования процесса электрохимического восстановление молибдатов в медной Азат Сейтхан., З. А. Мансуров. Очистка сточных вод с помощью зауглероженных А. Б. Баешов, З. К. Асабаева, С. А. Баешова. Использование композиционного сераграфитового электрода в качестве химического источника тока. М. Нажипкызы, Б. Т. Лесбаев, З. А. Мансуров, С. М. Тажибаева. Синтез супергидрофобной углеродной поверхности и ее модификация поверхностно-активными Г. К. Салахаденова, М. М. Бейсебеков, Р. С. Иминова, Ш. Н. Жумагалиева, М. К.

Бейсебеков, Ж. А. Абилов. Сорбционные закономерности ионов тяжелых металлов на Е. Е. Дильмухамбетов, С. Н. Тусупбаев, С. Т. Казакбаев. Синглетные и триплетные Д. С. Абдулкаримова, И. М. Вонгай, З. А. Мансуров, О. Одавара.Изучение физикохимических характеристик полученных боридных композитов методом СВС. А. Б. Рыскалиева, С. Г. Нестерова, Ж. А. Абилов, Н. А. Султанова. Исследование микроэлементного состава некоторых отечественных мохообразных. Г. В. Абрамова, М. М. Буркитбаев, Н. М. Доскалиева. Многофункциональный К. А. Жубанов, Ма Фэн Юнь, М. И. Байкенов, Г. Г. Байкенова. Каталитическокавитационная обработка первичной каменноугольной смолы. Х. А. Суербаев, К. С. Каныбетов, Г. Ж. Жаксылыкова. Седативно-спазмотитические лекарственные средства «этиловый эфир -бромизовалериановой кислоты» и Ж. К. Каирбеков, Ю. А. Рябикин, Ж. Т. Ешова. Изучение парамагнитных свойств бурого М. Ф. Файзуллаева, Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров. Гетероциклизация С. А. Тунгатарова. Получение водородсодержащих топливных композиций на Ф. Джерми, Б. Ы. Габдушев, Т. М. Закиев. Карачаганакский инновационный метод прямого определения насыщенных углеводородов - смол- ароматических соединений – Д. С. Аймуханов, М. А. Сулейменов, М. А. Елубай, Ж. А. Нургалиев. Приготовление и исследование катализатора в виде оксида церия (IV) на Кемертузской глине. Д. С. Аймуханов, М. А. Сулейменов, М. А. Елубай, Ж. А. Нургалиев. Окисление окиси углерода и углеводородов отработавших газов на окисноцериевом катализаторе. Д. С. Аймуханов, М. А. Сулейменов, М. А. Елубай, Ж. А. Нургалиев. Исследование каталитического нейтрализатора отработавших газов с пористым катализатором в виде Х. К. Оспанов, Р. К. Надиров, А. К. Жусупова, У. Ахатаева. Способ селективного Х. К. Оспанов. Средняя атомная энергия Гиббса – уникальная термодинамическая Х. К. Оспанов. Научные основы вскрытия золота из золотосодержащего сырья различными растворяющими реагентами нетрадиционным термодинамическим и Е. О. Досжанов, Э. Умбетжанова, Е. К. Онгарбаев, А. А. Жубанова, З. А. Мансуров.

Очистка загрязненных нефтью почв с помощью штаммов микроорганизмов рода pseudomonas.

А. К. Шибаева, Л. К. Салькеева, М. Т. Нурмаганбетова, А. К. Салькеева. Синтез и Н. Ш. Акимбеков. Детоксикация липополисахарида с помощью карбонизованной С. Б. Айдарова, А. А. Шарипова, А. А. Бабаев, Г. К. Алимбекова. Композиции с катиони анионактивными поверхностно-активными веществами для защиты от коррозии М. Р.Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. К. Калабаева, А. Т. Омаров, Ф. Г. Сулейманова.

Физико-химические основы экологичных энергосберегающих безотходных технологий Д. А. Касымбекова, О. А. Тюменцева, Ж. Ж. Сабаев. Самораспространяющийся Жанар A. Кожамкулова, Галия E. Жусупова, Жарылкасын A. Абилов, Анастасия В.

Гадецкая и Самир A. Росс. Состав и противомалярийная активность эфирных масел из А. Аринова, И. В. Кулаков, Ж. С. Ахметкаримова, С. Д. Фазылов, Т. С. Животова.

Конденсация 1-изотиоциано-1-дезокси-2,3,4,6-тетра-О-ацетил--D-глюкопиранозы с И. В. Кулаков, А. Е. Аринова, Ж. С. Ахметкаримова, С. Д. Фазылов, Т. С. Животова.

И. В. Кулаков, О. А. Нуркенов, А. Е. Аринова, А. И.Ильин. Синтез N-аминогликозидных производных на основе некоторых моносахаридов и алициклических и ароматических Е. В. Кулакова. Синтез 8-аминохинолина в электрокаталитической системе. О. А. Нуркенов, И. В. Кулаков, Ж. Б. Сатпаева, С. Д. Фазылов. Тиомочевинные производные алкалоида анабазин как перспективные соединения в поиске новых О. А. Нуркенов, И. В. Кулаков, Ж. Б. Сатпаева, А. Х. Жакина, С.Н. Калугин. Синтез и внутримолекулярная гетероциклизация тиосемикарбазидных производных на основе Р. Байжуманова., Е. Шалданбаева., Д. Омарова., С. Н.Калугин. Синтез Р. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин. Изучение химического состава дикорастущих Ж. С. Ахметкаримова, Д. Р. Жиенбаева, С. Д. Фазылов, О. А. Нуркенов. Синтез тиоамидов на основе биогенных аминов, ароматических альдегидов и серы. А. В. Болдашевский. 3+3-циклоприсоединение 4-хлор-5-формилтиазолин-2-она с А. В. Болдашевский, А. Нухулы, С. Д. Фазылов, К. А. Аяпбергенов. Синтезы nсульфанилбензальиминов в условиях микроволнового облучения. Р. К. Рахметуллаева, А. К. Токтабаева, Б. Хавилхайрат, Т. Анламас. Композиционные Е. Е. Жатканбаев, Ж. К. Жатканбаева. Полиамфолитные гидрогели на основе винилового эфира моноэтаноламина и малеинового ангидрида в интерполимерных К. Досумов, З. Т. Жексенбаева, Е. Шайзадаулы. Термодесорбция адсорбированного С. Турганбай, К. Б. Мусабеков, С. Б. Айдарова. Получение высокодисперсной гидрофильной (коллоидной) серы и стабилизация суспензий серы. A. А. Тургумбаева, М. Токтарбек, Г. Ш. Бурашева, А. М. Онжигитов. Липофильный Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, А. Е. Сагимбаева. Электровосстановление пнитродиэтиланилина на никелевых композитных-электродах. Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, А. Е. Сагимбаева. Электрокаталитический синтез М. Ф. Файзуллаева, Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, С. Э. Нурманов. Аминирование изопропилэтинилкарбинола в присутствии алюмокобальтовых катализаторов. В. В. Соколова, Л. А. Шокорова, И. С. Чанышева, Ж. Х. Ташмухамбетова, К. А.

Жубанов. Исследование механизма процесса окисления углеводородов кислородом в присутствии иммобилизованных комплексов меди () и кобальта (). Д. Н. Акбаева, Г. С. Полимбетова. Каталитическое окисление белого фосфора Б. А. Жубанов, П. Е. Мессерле. «Ацилирование с дегидридоконденсацией» (реакция Жубанова-Мессерле) – способ синтеза ароматических дикетодиангидридов. А. О. Адильбекова, К. И. Омарова, А. С. Уразгулова, К. Б. Мусабеков. Закономерности вытеснения нефти (70% раствор в керосине) из пористых систем водными растворами И. М. Городецкий. Новая технология ориентированной зарезки боковых стволов для Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, М. З. Есеналиева. Усовершенствование стадий Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров, Ж. Х. Ташмухамбетова. Каталитическое Е. А. Аубакиров, Ж. К. Каирбеков, М. Ф. Файзуллаева, И. М. Мусабаев, М. С. Туленов, С. А. Елеуова. Вторичная каталитическая переработка изношенных автомобильных шин. Е. А. Аубакиров, Ж. К. Каирбеков, М. Ф. Файзуллаева, И. М. Мусабаев, Э. Джолдасова.

Каталитическая переработка отходов пластмассовых материалов. Ж. Т. Ешова, Ж. К. Каирбеков, М. З. Есеналиева. Каталитическая гидрогенизация угля Ж. К. Каирбеков, А. К. Молдабаев, Ж. Т. Ешова, М. И. Байкенов. Процес гидрогенизации угля с использованием катализаторов на основе железа. Х. К. Оспанов. К вопросу о потерях золота в условиях коллективно-селективной Р. К. Надиров, М. К. Досымханова. Электрохимический синтез аналогов флавопиридола. А. А. Ментбаева, А. К. Оспанова, Г. А. Сейлханова, Н. С. Ашимхан, Ш. У. Жакибалиева Р. М. Мойса, Г. К. Василина, К. А. Жубанов, А. И. Купчишин, А. Т. Кусаинов, Е. Е.

Ибрагимов. Радиационно-модифицированные природные цеолиты в процессе Р. М. Мойса, Г. К. Василина, К. А. Жубанов, Г. Н. Шарифканова, С. А. Жиеналиева, Н.

Носова. Влияние механообработки модифицированного природного цеолита на его А. Б. Баешов, Б. Э. Мырзабеков, Н. С. Иванов, А. К. Баешова. Восстановление ионов платины (V) в сернокислом растворе с образованием ультрадисперсных порошков при Ж.. айырбеков, Е. А. Аубакиров, Н. Т. Смагулова, Т. Ш. Досмаил, Н. Сатинбеков.

Ж. К. Каирбеков, Н. Т. Смагулова, Т. Ш. Досмаил, Б. Серикбол. Гидродеалкилирование смеси сырого коксохимического бензола и дистиллятных фракций смолы. Г. С. Полимбетова, Р. Р. Абдреимова, С. Кейінбай, А. К. Борангазиева, Ф. Х. Фаизова, Г.

О. Бугубаева. Окислительный алкоголиз фосфида меди. Сообщение 1. Г. С. Полимбетова, Р. Р. Абдреимова, А. К. Борангазиева, Ф. Х. Фаизова, С. Кейінбай, Г.

О. Бугубаева, А. А. Каримова, А. А. Ондаханов. Окислительный алкоголиз фосфида Г. С. Полимбетова, Р. Р. Абдреимова, А. К. Борангазиева, Ж. У. Ибраимова. Механизм реакции окислительного алкоголиза фосфида меди и фосфида цинка. Сообщение 3. Т. С. Абильдин. Гидрогенизация бензонитрила на NІ-NB катализаторе под давлением М. Р.Танашева, Н. А. Убайдулаева, Ж. Е. Джакупова, Л. К. Бейсембаева. Физикохимические основы экстракционных систем с легкоплавкими экстрагентами. Э. Т. Ермолдина, Ж. К. Каирбеков, Ж. К. Мылтыкбаева. Кислотные свойства углей и Ж. К. Каирбеков, Э. Т. Ермолдина, Е. А. Аубакиров, Ж. К. Мылтыкбаева. Особенности спектральных характеристик углей и гуминовых кислот месторождений «Ой-Карагай», Ж. К. Каирбеков, Ж. К. Мылтыкбаева, К. А. Касенова, М. Б. Ордаханова. Гидроочистка Ж. К. Каирбеков, В. С. Емельянова, К. А. Жубанов. Разработка технологии проектноконструкторской документации на экспериментальную опытно-промышленную установку получения жидких углеводородов, брикетирования угля и получения Ж. К. Каирбеков, У. С. Карабалин, Э. Н. Якупова, В. С. Емельянова, Т. В. Шакиева, Ж.

К. Мылтыкбаева. Окисление сланца Кендерлыкского месторождения азотной кислотой и Ж. К. Каирбеков, О. А. Лызлов, Э. Н. Якупова, В. С. Емельянова, Т. В. Шакиева, Ж. К.

Мылтыкбаева. Термокаталитическая переработка бурого угля и горючего сланца Ж. К. Каирбеков, В. С. Емельянова, Т. В. Шакиева, Ж. К. Мылтыкбаева. Об эффективности применение ультразвука на каталитические процессы. Т. В. Шакиева, Ж. Р. Торегожина, Г. О. Турешева, О. И. Пономаренко. Экологические Ж. И. Рустембеков, Г. М. Калдыбекова, И. Е. Оспанов, У. С. Кемельбеков, А. А.

бдильданова, Т. М. Сейлханов, К. М. Бекетов, К. Д. Пралиев. Изучение кристаллических комплексов просидола и казкаина с -циклодекстрином методом электронной Ж. К. Каирбеков, Ж. К. Мылтыкбаева, К. А. Касенова, М. Б. Ордаханова. Повышение Ж. К. Каирбеков, Е. А. Аубакиров. Роль носителя в процессе жидкофазного Ж. К. Каирбеков, У. С. Карабалин, Э. Н. Якупова, В. С. Емельянова, Т. В. Шакиева, Ж.

К. Мылтыкбаева. Горючие сланцы – альтернативное сырье для химии и энергетики И. М. Городецкий, В. С. Емельянова, К. А. Жубанов. Комбинированное гидроимпульсное воздействие на околоскважинную зону пластов для повышения их

CONTENTS

Z. A. Mansurov. perspective nanotechnologies and materials of institute of problems of A. S. Mukasjan. Self-extending high-temperature synthesis of reactionary solutions. A. S. Rogachev. Self-extending high-temperature synthesis of mechanically activated V. E. Messerle1, A. B. Ustimenko2. Formation of colossal (giant) carbon nanotubes in a A. R. Brodskii. Mossbauer spectroscopy of homogeneous systems of ziegler-natta type. A. R. Brodskii. mossbauer spectroscopy of immobilized catalytic systems of ziegler-natta U. Karabalin. F. Serikov, O. Lyzlov, E. Yakupova, E. Makishev, Z. Kairbekov, M.

Ismagulov. Processing perspectives of hard hydrocarbons of kendyrlyk coal-oil shale field in U. Karabalin. F. Serikov, O. Lyzlov, E. Yakupova, Т. Bachilova, A. Yeleukulova. Influence of processing of the limestone-coquina with solutions of polysulfide calcium on its durability. Kh. A. Suerbaev, G. Zh. Zhaksylikova. Spasmolytic medicine novovalidolum. E. Tileuberdi, E. K. Ongarbayev, B. K. Tuleutaev, Z. A. Mansurov. Production of bitumen Z. K. Kairbekov, K. K. Kataeva, M. Z. Esenalieva, Z. K. Myltykbaeva. Carryng out of the Zh. K. Kairbekov, E. A. Aybakirov, N. T. Smagulova, M. Z. Esenalieva, Zh. Mynaitpasov.

Application of water vapor in processes hydrotreated and hydrodealkylation. M. B. Alimzhanova, K. A. Maltseva, B. N. Kenessov, D. Kh. Kamysbaev. Investigation of R. K. Nurbayeva, D. K. Zhambakin, K. A. Kadirbekov, S. R. Konuspayev. Composition of A. S. Afanasyeva, A. B. Auyezov, А. К. Коkanbayev. Comparative hydrogenation of I. A. Shlygina, L. A. Shokorova, Zh. Kh. Tashmukhambetova, K. A. Zhubanov. study of the activation of ch-bond in alkanes on the immobilized metal complex catalysts by the kinetic S. A. Tungatarova, M. Zhumabek. Synthesis of olefins and oxygen containing mixtures from S. A. Tungatarova, T. S. Baizhumanova. Pt-Ru catalysts over cellular block carriers for selective catalytic oxidation and vapor-oxygen conversion of methane. R. G. Karatabanov, E. K. Kim. Working out of intellectual systems of control by pump R. S. Spabekova, B. N. Kabylbekova, R. S. Zhanabekova. Multimedia demonstration experiences of the quantum effects and their use in educational process. Zh. A. KozhamkulovaА, А. V. GadetskayaА, S. NurbossynovaА, G. E. ZhussupovaА, Zh. A.

AbilovА, S. A. Rossb,c. Biologically active compounds of aboveground part of limonium gmelinii.

N. J. Golovchenko, G. I. Ksandopulo, S. H. Aknazarov. Obtaining of ferro-tungsten under pressure from raw materials with the low maintenance of tungsten and a tungsten breakage. N. N. Mofa,* S. H. Aknazarov *, B. С. Sadykov *, А. Asylbek. **, A. S. Degtjareva. ** Role of microadditives in activation of self-extending high-temperature synthesis of systems on the К. К. Kudaybergenov, М. К. Musakulova, Е. К. Ongarbayev, Z. А. Mansurov. Sorbents from agricultural wastes for utilization of the crude oil at accident spills on water area. M. R. Tanasheva, L. K. Beisembaeva, S. A. Sydykbayeva, G. S. Shenebekova. Non organic sorbent of industrial wastes for the borium allocation from natural waters. A. T. Kaliev А, K. Z. Butabaeva А, A. A. Turgumbaeva А, B. KА. Eskalieva, G. ShА.

Urasheva, Hadzhiakber AjsaБ. Supercritical fluid co2 extraction of plant climacoptera and R. A. Muzychkina, D.Yu. Korulkin. Comparative investigation for the kazakhstani B. M. Kudaibergenova, M.T. Omirzakov, Sh. N. Zhumagalieva, M. K. Beisebekov, Zh. A.

Аbilov. Immobilization of medical drug to the nanocomposite on the basis of bentonite clay L. K. Kudreeva, А. Dauletbaj, А. Sauytbaeva, Н. Nauryzbaeva, M. Ryskeldieva.

Researches of process of electrochemical restoration of molybdite in a copper substrate. Azat Seitkhan, Z. A. Mansurov. Wastewater treatment using carbon sorbents. А. B. Baeshov, Z. K. Asabaeva, S. A. Baeshova. Use of the composite sulfur-graphite M. Nazhipkyzy, B. T. Lesbaev, Z. A. Mansurov, S. M. Tazhibayeva. The synthesis of hydrophobic soot surface and its modification by surface active substances. G. K. Salahadenova, M. M. Beisebekov, R. S. Iminova, Sh. N. Zhumagaliyeva, M. K. Beisebekov, Zh. A. Abilov. Sorption low of ions of heavy metals on organo-mineral D. S. Abdulkarimova, I. M. Vongaj, Z. A. Mansurov, O. Odavara. Studying of physical and chemical characteristics of received boride composites by shs method. A. B. Ryskaliyeva, S. G. Nesterova, Zh. A. Abilov, N. A. Sultanova. Investigation of G. V. Abramova, M. M. Burkitbayev, N. Doskalieva. Multifunctional calcium polysulfide.

K. A. Zhubanov, Ma Fan Jun, M. I. Bajkenov, G. G. Bajkenova. Katalitiс-cavitational Kh.A. Suerbaev, K. S. Kanybetov, G. Zh. Zhaksylikov. Sedative and spasmolytic drugs ethyl Zh. K. Kairbekov, 2 Yu. A. Ryabikin, 1 Zh.T. Eshova. Study of the paramagnetic properties M. F. Fayzullaeva. J. K. Kairbekov, E. A. Aubakirov. Heterocyclization metiletiletinil S. A.Tungatarova. Production of hydrogen containing fuel composites over polyoxide and F. Germi, B. Y. Gabdushev, T. M. Zakiyev. Karachaganak field - innovational method of direct determination of saturates-waxes-aromatics- resins-asphaltens by tlc-fid technique. D.S. Aimukhanov, M.A. Suleimenov, M.A. Yelubay, G.A. Nurgaliev. Preparation and research of activity of the porous catalyst in the form of oxide of cerium (V) on the carrier D. S. Aimukhanov, M. A. Suleimenov, M. A. Yelubay, G. A. Nurgaliev. Oxidation of white damp and hydrocarbons of exhaust gases on the catalyst from cerium oxide with application D. S. Aimukhanov, M. A. Suleimenov, M. A. Yelubay, G. A. Nurgaliev. Research of catalytic neutralizer of the fulfilled gases with the porous catalyst in the form of cerium oxide on Kh. K. Ospanov, R. K. Nadirov, A. K. Zhusupova. The method of selective dissolution of Kh. K. Ospanov. Average atomic gibbs energy – unique thermodynamic quantity. Kh.K. Ospanov. Scientific basises of breaking down of auriferous minerals for gold recovery by various dissolution reagents with non-traditional thermodynamic and kinetic methods Ye. O. Doszhanov, E. Umbetzhanova, Ye. K. Ongarbaev, A. A. Zhubanova, Z. A. Mansurov.

The clearing oil polluted soils with means of strain microorganisms of the genus pseudomonas.

А. K. Shibaeva 1, L. K. Sal'keeva 1, M. T. Nurmaganbetova 1, A. K. Sal'keeva. Synthesis and N. Sh. Akimbekov. Lipopolysaccharide detoxication by carbonized rice shell in culture of S. Aidarova, A. Sharipova, A. Babayev, G. Alimbekova, E. Baibatirov, A. Nefedov.

Compositions with anion and cation active surfactants for the corrosion protection of metal. M. R. Tanasheva, L.K. Beisembaeva, M. K. Kalabaeva, A. T.Omarov, F. G. Suleymanova.

Physical and chemical foundations of ecological and energy safe non-wasting technologies D. A. Kassymbekova, O. A. Tyumentseva, J. J. Sabaev. Self-spreading high-temperature A. Zh. Kozhamkulovaa, G. E. ZhusupovaA, Zh. A. Abilov A A. V. GadetskayaA, S. А.

Rossb,c,*. Composition and antimalarial activity of the volatile oil of aerial part of A. Arinova, I. V. Kulakov, Zh. S. Achmetkarimova, S. D. Fazylov, T. S. Zhivotova.

Condensation of 1-isothiozyano-1-desoxsi-2,3,4,6-tetra-о-acetyl-b-d-glukopiranoze with I. V. Kulakov, A. Е. Arinova, Zh. S. Achmetkarimova, S. D. Fazylov, T. S. Zhivotova.

I. V. Kulakov1, O. A. Nurkenov1, A. E. Arinova1, A. I. Ilin2. Synthesis of n-aminoglycoside derivatives on the basis of some monosaccharides and alicyclic and aromatic аmines. E. V. Kulakova. Synthesis of 8-aminoquinoline in electrocatalytic system. O. A. Nurkenov, I. Vkulokov, Z. B. Satpaeva, S. D. Fazylov. Thiourea derivative of anabazine alkaloid as perspective compounds in search of new biologically active substances. O. A. Nurkenov1, I. V. Kulakov1, Z. B. Satpaeva1, A. H. Zhakina1, S.N. Kalugin.2 Synthesis and intramolecular geterocyclezation of thiosemycarbozide derivatives on the basis salicylic R. Bajzhumanova, E. Shaldanbaeva, D. Omarova, S. N. Kalugin. Synthesis aminemethylated R. A. Muzychkina, D. Yu. Korulkin. Studying of a chemical composition of polygonum Zh. S. Аkhmetkarimova, D. R. Zhienbaeva, S. D. Fazylov, О. А. Nurkenov. Synthesis of thioamides on the basis of biogenic amines, aromatic aldehydes and sulfur. А. В. Boldachevski. 3 +3-cycloaddition 4-chloro-5-formiltiazolin-2-one with thiourea. A.В. Boldachevski, A. Huchuly, S. D. Fazylov, K. A. Aiapbergenov. Synthesis nsulfanylbenzylimines in conditions of the microwave irradiation. R. K. Rahmetullaeva, A. K. Toktabaeva, B. Havilkhairat, T. Anlamas. Composite materials E. E. Zhatkanbaev, Z. K. Zhatkanbaeva. Polyampholitic hydrogels on the basis of a vinyl ether monoethanolamine and maleic anhydride in interpolymer reactions. K. Dossumov, Z. T. Zheksenbaeva, E. Shaizadauly. Thermal desorption of adsorption oxygen S. Turganbay, K. B. Musabekov, S. B. Aidarova. Obtaining of hydrophilic highly dispersed A. А. Turgumbaeva, М. Toktarbek, G. SH. Burasheva, A. M. Onzhigitov. Lipophilic Z. K. Kairbekov, E. A. Aubakirov, A. E. Sagimbaeva. Electrorestoration p-nitrodietilanilina Z. K. Kairbekov, E. A. Aubakirov, A. E. Sagimbaeva. Electrocatalytic synthesis aromatic M. F. Fayzullaeva, J. K. Kairbekov, E. A. Aubakirov, S. E. Nurmanov. Amination izopropiletinilkarbinola in the presence of catalysts alyumokobaltovyh. V. V. Cokolova, L. A. Shokorova, I. S.Chanysheva, Z. H.Tashmuhambetova, K. A.

Zhubanov. Investigation of mechanism of oxidation process of carbons by oxygen with D. N. Akbayeva, G. S Polimbetova. Catalytic oxydation of white phosphorus by oxygen in B. A. Zhubanov, P. E. Messerle. «Acylation with dehydridocondensation» (ZhubanovMesserle reaction) – method of synthesis of aromatic diketodianhydrides. A. O. Adilbekova, K. I. Omarova, A. S. Urazgulova, K. B. Musabekov. The regularities of oil displacement (70% solution in kerocene) from porous systems with aqueous solutions of J. M. Gorodetskiy. The new technology of oriented [zarezki] of lateral it is trunk for Z. K. Kairbekov, E. A. Aubakirov, M. Z. Esenalieva. Improvement of stages of catalytic Z. K. Kairbekov, E. A. Aubakirov, Z. H. Tashmuhambetova. Catalytic restoration nitro-613. E. A. Aubakirov, Z. K. Kairbekov, M. F. Fajzullaeva, I. M. Musabaev, M. S. Tulenov, S. A. Eleuova. Secondary catalytic processing of the worn out automobile tires. E. A. Aubakirov, Z. K. Kairbekov, M. F. Fajzullaeva, I. M. Musabaev, E. Dzholdasova.

Zh.T. Eshova, Zh. K. Kairbekov, M. Z. Esenalieva. Coal catalytic hydrogenation of the Zh. K. Kairbekov, A. K. Moldabaev, Zh. T. Eshova, M. I. Baykenov. Protses of the Kh.K. Ospanov. To the question of losses of gold in collective-selective flotation of R. K. Nadirov, M. K. Dossymkhanova. Electrochemical synthesis of flavopiridol analogs. A. A. Mentbaeva, A. K. Ospanova, N. S. Ashimkhan, G. A. Seilkhanova, Sh. U.

R. М. Моisa, G. К. Vasilina, К. А. Zhubanov, А. I. Кupchishin, A. T. Kusainov, Е.Е.

R. М. Моisa, G. К. Vasilina, К. А. Zhubanov, G. N. Sharivkanova, S. A. Zhienalieva, N.

Nosova. Effect of machanical processing of modified natural zeolite on its catalytic A. B. Bayeshov, B. E. Myrzabekov*, N. S. Ivanov, A. K. Bayeshova. Reduction of ions of platinum (IV) in sulfuric solution with formation of ultradisperse powder at polarisation by Zh. K. Kairbekov, E. A. Aybakirov, N. T. Smagulova, N. Satinbekov. Catalytic processing Zh. K. Kairbekov, E. A. Aybakirov, N. T. Smagulova, B. Serikvol. Hydrodealkylation mixes G. S. Polimbetova, R. R. Abdreimova, S. Keinbai, А. К. Borangazieva, F. Kh. Faizova, G. О.

Bugubaeva. The oxidative alcoholysis of copper phosphide. Communication 1. G. S. Polimbetova, R. R. Abdreimova, А. К. Borangazieva, F. Kh. Faizova, S. Keinbai, G. О.

Bugubaeva, A. A. Karimova, A. A. Ondahanov. The oxidative alcoholysis of zinc phosphide.

G. S. Polimbetova, R. R. Abdreimova, А. К. Borangazieva, Zh. U. Ibraimova. The mechanism of the oxidative alcoholysis of zinc phosphide and copper phosphide.

T. S. Abildin. Hydrogenation of benzonitrile on NІ-NB catalyst under hydrogen pressure. M. R. Tanasheva, J. E. Djakupova, N. A. Ubaydulaeva, L. K. Beisembaeva. Phisical and E. T. Yermoldina, ZH. K. Kairbekov, ZH. K. Myltykbaeva. Acid properties of coal аnd humic Zh. K. Kairbekov, E. T. Yermoldina, E. A. Aubakirov, Zh. K. Myltykbaeva. Spectral characteristics of coals field of “Mamyt”, “Kunmin” and “Oi-Karagai” and humic acids. Zh. K. Kairbekov, K. A. Kassenova, Zh. K. Myltykbaeva, M. V. Ordaxanova. Hydro-refining Zh. K. Kaiyrbekov, V. S. Yemelyanova, K. А. Zhubanov. Development of technology for the design documentation on the experimental pilot plant for production of liquid hydrocarbons, coal briquetting and obtaining physiologicaly active substances active substances from coal in Zh. K. Kairbekov, U. S. Karabalin, E. N. Yakupova, V. S. Emelyanova, T. V. Shakieva, Zh.

K. Myltikbayeva. The oxidation of slate of the Kenderlyksky deposit nitric acid and air Zh. K. Kairbekov, O. А. Lizlov, E. N. Yakupova, V. S. Emelyanova, T. V. Shakieva, Zh. K.

Myltikbayeva. The thermocatalytical processing of brown coal and combustible slate of the Zh. K. Kairbekov, V. S. Emelyanova, T. V. Shakiyeva, Zh. K. Myltikbayeva.On the efficacy T. V. Shakieva, Z. R. Toregozhina, G.O. Turesheva, O. I. Ponomarenko. Environmental Zh. I. Rustembekov, G. M. Kaldybekova, I. E. Ospanov, U. S. Kemelbekov, A. A.

Abdildanova, T. M. Seilkhanov, K. M. Beketov, K. D. Praliyev. Study of crystalline complexes prosidol and kazkaine with beta-cyclodextrin method of electron microscopy. Zh. K. Kairbekov., K. A. Kassenova, Zh. K. Myltykbaeva, M. V. Ordaxanova. The rise of the Z. K. Kairbekov, E. A. Aubakirov, M. Z. Esenalieva. Role of the carrier in the course of Zh. K. Kaiyrbekov, Y. С. Karabalin, E. N. Yakupova, V. S. Yemelyanova, T. V. Shakieva, Zh. K. Myltykbayeva. Oil shale – an alternative feedstock for chemicals and energy(review). I.M. Gorodetskiy, V. S. Emelyanova, K. А. Zhubanov. Combined hydraulic-impact action on

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ГОРЕНИЯ

Каир Ахметович Жубанов – видный казахстанский ученый, доктор химических наук

, профессор, академик НАН РК, известный педагог и наставник, организатор фундаментальных и прикладных научных исследований, автор ряда принципиально новых химических технологий. Особое следует отметить работы, проводимые академиком К.А.

Жубановым по переработке угля в жидкое топливо, внедрение которых осуществлено в КНР.

Большой вклад ученого в развитие высшего образования и науки в Казахстане отмечен званиями лауреата Государственной премии Казахской ССР в области науки и техники, орденом «рмет», медалями.

Результаты научных трудов К. Жубанова имеют исключительно важное теоретическое и практическое значение. Под его руководством проводится работа по созданию научных основ комплексной переработки углеводородного сырья Казахстана. Академик К.А.

Жубанов является основателем НИИ химических технологий и материалов КазНУ им. альФараби, который сегодня является головной организацией в республике по выполнению программ фундаментальных исследований и целевых научно-технических программ в данной области.

Ученик известных ученых академика АН СССР Н.С. Наметкина и Героя Социалистического труда, академика АН КазССР Д.В. Сокольского. Академик К.А. Жубанов воспитал большую плеяду ученых-докторов и кандидатов наук, создал свою научную школы в области катализа, пользуется заслуженным авторитетом в научном химическом сообществе.

Введение Присуждение Нобелевской премии в 2010 году А. Гейму и К. Новоселову за открытие и исследования новой формы углерода–графена научное сообщество восприняло с большим воодушевлением.

Я только что вернулся из Японии, где это событие особо отмечено на Международном конгрессе по керамике в г. Осаке и Центре исследований наноуглеродных материалов в г.

Нагано.

Значительный интерес научных и технических кругов к изучению способов получения, структуре и свойствам наноразмерных систем обусловлен многообразием и уникальностью вариантов их практического применения. Малый размер структурных составляющих - обычно до 100 нм – определяет отличие свойств наноматериалов от массивных аналогов. [1-3] Понятием «нанотехнология» обозначают технологические процессы или набор методик для создания и использования наноразмерных или состоящих из наноразмерных элементов материалов, приборов и устройств, а так же процессы получения наноматериалов. Таким образом, нанотехнология подразумевает получение наноструктур с использованием атомномолекулярных элементов и синтез из них более крупных систем. Впервые термин «нанотехнология» был применен японским ученым К. Танигучи в 1974 году. [4] В настоящее время наносреды в виде тончайшего порошка, наноструктуры в объемных образцах или экзотические материалы, известные каких–то 15-25 лет назад только в исследовательских лабораториях, все больше привлекают внимания промышленности и вызывают коммерческий интерес. [5, 6] В последнее десятилетие во многих промышленно развитых странах сформировалась научно-техническое направление «Нано-частицы, -материалы, -технологии и -устройства», которое становиться самым быстрорастущим по объему финансирования в мире. Уже действуют национальные, а также транснациональные фирмы, занимающиеся производством наноматериалов, а также крупномасштабными исследованиями в этой области. [7, 8] Ниже представлены данные в области катализа наночастицами, полученными в режиме жидкофазного СВС, наноразмерные карбонизованные углеродные сорбенты и их использование в экологических целях для очистки загрязненных нефтью воды, результаты по синтезу супергидрофобной поверхности в режиме сажеобразования, а также данные по разработке суперконденсатов с использованием материалов с высокой удельной поверхностью.

Углекислотная конверсия метана в синтез газ на стеклотканных катализаторах [9] В связи с ежегодным снижением запасов нефти в мире возникает острая необходимость находить новые источники альтернативного чистого топлива. Известно, что в качестве такого топлива может выступать диметиловый эфир, получаемый из синтез-газа методом углекислотной конверсии метана (УКМ).

Среди исследованных каталитических систем реакции УКМ и других углеводородов известны нанесенные никелевые (Ni/Al2O3, Ni/SiO2 и Ni3Al) и кобальт-никелевые катализаторы, соосажденные Ni-Mg контакты (Ni0.03Mg0.97O), катализаторы на основе благородных металлов [10-12].

Для приготовления основы катализаторов в качестве носителя использована Na-Siстеклоткань марки КС-11-ЛА (88) (температурный интервал работы для данной марки стеклоткани составляет 1000-1200 0С). Оксиды металлов Ni и Со наносились на поверхность стеклотканной матрицы методом solution combustion (SC), который является одним из вариантов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [13, 14]. (3) Были синтезированы низкопроцентные (не более 1%) образцы методом SC (таблица 1, ИК1-ИК5).

Таблица 1- Условия синтеза стеклотканных катализаторов Раствором из азотнокислых солей кобальта, никеля и глицина пропитывали стеклоткань размером 5х5 см с учетом ее влагомкости, затем образец подсушивали в течение 30 минут на воздухе при температуре 100 0С. Как показали проведенные физико-химические исследования, образование наночастиц с размерами от 10 до 50 нм происходило при прокаливании образцов в термостате при температуре 400-450 0С в течение 1 часа, что сопровождалось (в случае использования концентраций активного компонента 1%) слабо различимым голубоватым свечением. На рисуноке. 1 показана последовательность стадий синтеза образцов стеклотканых катализаторов.

Метод SC между исходными компонентами отвечает следующей реакции:

Ме(NO3)2*nH2O + 4C2H5NO2+2.5O2 = 8CO+16H2O+3N2+MeO, где C2H5NO2 - глицин, который выступает в роли восстановителя. Дополнительный недостающий кислород поступает из атмосферы воздуха.

Исследования катализаторов методами СЭМ и ПЭМ Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследована поверхность нитей исходной стеклоткани (рисунок 1а) и стеклоткани с нанесенным активным компонентом (рисунок 1b).

Ме(NO3)2*nH2O + 4C2H5NO Рисунок 1 - Последовательность стадий синтеза образцов стеклотканых катализаторов Из рисунка 2а видно, что исходный образец стеклоткани представляет собой нити диаметром 7-8 мкм, на поверхности которых присутствуют включения, по-видимому, загрязнения. Сравнение с рисунком 1б показывает, что нанесение на поверхность с помощью «SC» оксидов кобальта и никеля приводит к возникновению пленочных образований, покрывающих всю поверхность стеклоткани.

Рисунок 2 – СЭМ снимки (а) - чистая стеклоткань, образец ИК1(b) На рисунке 3 приведены результаты изучения зависимости конверсии исходных веществ, метана и углекислого газа, а также значений выходов целевых продуктов реакции – водорода и монооксида углерода от температуры и времени катализа. Образец ИК1 (рисунок 3а) показал достаточно высокую активность: видно, что выход синтез газа достигает 32% Н и 46% СО при температуре 745 0С. Конверсия СН4 составляет 30%, СО2 – 80% при этой же температуре.

Исследование поверхности стеклотканного образца методами СЭМ и ПЭМ показало, что активный компонент диспергирован в основном в виде отдельных частиц размером порядка 10 нм и меньше, которые образуют оксидную пленку.

Образцы катализаторов с нанесенным оксидом кобальта проявляют высокую активность в реакции углекислотной конверсии метана. Следует отметить, что в сравнении с промышленным катализатором ГИАП-18, стеклотканый катализатор ИК1 зауглероживается значительно медленнее, и после трех часов работы степень зауглероженности составила для ИК1 не более 0,5%.

Рисунок 3 – Катализатор ИК1. Изменение выхода продуктов реакции (Н2, СО), исходных компонентов реакционной смеси (СН4, СО2) в зависимости от температуры (а) и изменение выхода продуктов реакции от времени при различной температуре (b) Синтез в пламени супергидрофобной углеродной поверхности [15] Проведено экспериментальное исследование осаждения сажи на подложку из кремния и никеля при горении пропан-кислородной смеси. На рисунке 4 показана фотография и схематическое изображение экспериментальной установки.

Пламя визуально можно было разделить на две зоны. Первая – синяя зона, которая постепенно переходит в красную зону. Высота синей зоны составляет порядка 1 см. В этой зоне температура составляет 770 К. На растоянии от 1 до 2 см происходит резкое повышение температуры, от 2 до 2,5 см происходит сравнительная стабилизация, затем начиная с 2,5 см происходит повышение температуры и ее максимальное значение 1470 К наблюдается на расстоянии порядка 4 см, выше происходит постепенный спад температуры Толщина кремниевой пластины 1 мм и никеля 0,5 мм, диаметром 7,5 см. Время экспозиции воздействия пламени варьировалась от 4 до 10 мин. При времени экспозиции менее 4 мин на подложке осаждается обычная сажа. Время экспозиции более 4 мин приводит к образованию сажи с гидрофобными свойствами и увеличение время экспозиции более 10 мин не оказывает влияние на улучшение этих свойств.

На поверхности подложки идет осаждение сажи с толщиной в среднем 1 – 1,5 мм.[15] На поверхности подложки визуально можно наблюдать разделение осевшей сажи на три зоны. Центральная серая зона (1) окружена коричневой зоной (2), которая, в свою очередь, была охвачена черной внешней закопченной зоной (3). Зональные отложения сажевых частиц на поверхности кремниевой подложки, говорит о том, что в различных областях пламени образуются частицы сажи, с отличающимися свойствами.

Ниже приведены фотографии нанесенной капли воды на чистую кремниевую поверхность и в трех зонах полученной сажевой поверхности на кремниевой подложке.

Рисунок 5 – Капля жидкости на супергидрофобной (а) и гидрофильной поверхности (б) Видно, что капля воды, нанесенная на чистую поверхность кремния, имеет внешний угол контакта менее 500, это свидетельствует о гидрофильности поверхности (рисунок 5, а).

На рисунках 5 б, в, г приведены фотографии капли нанесенные соответственно на внутреннюю серую, среднюю коричневую и наружную черную закопченную зоны (рисунок 6). Соответственно угол смачивания серой зоны составляет 1350С, коричневой зоны – 155 0С и внешней закопченной зоны 145 0С. Полученные данные показывает, что сажа, осевшая в средней коричневой зоне, обладает лучшими гидрофобными свойствами по сравнению с сажей, осевшей в центральной и наружной зоне.

Рисунок 6 – Электронно-микроскопический снимок сажи средней зоны Таблица 3 – Экспериментальное измерение угла смачиваемости в зависимости от времени время t, Электронно-микроскопические снимки сажи взятых с поверхности подложки, показали, наличие нанобисеров концентрация которых преобладает в коричневой зоне. При этом средний размер сажевых частиц увеличивается от центра к краю.

Изучено выявления влияния внешнего воздействия на гидрофобность или гидрофильность образующегося сажевой поверхности провели исследования с воздействием электрического поля. На рисунке 7 показано схематическое изображение наложения электрического поля.

Рисунок 7 – Схематическое изображение наложения электрического поля (а) – с положительной, (б) – с отрицательной полярностью.

При наложении напряжения 1 кВ и более пламя визуально претерпевает изменения, оно становится ярче, наблюдается периодическое проскакивание искрового разряда и на подложке происходит обильное образование сажи. Без наложения электрического поля пламя растекается по поверхности подложки. С наложением электрического поля пламя распространяется в форме цилиндра с диаметром в 1,5 см вплоть до касания подложки. Это явление ярче выражается при наложении отрицательной полярности на подложку, при этом пламя как бы прилипает к ней. При положительной полярности появляется небольшой зазор между верхним фронтом пламени и подложкой.

При этом поверхность получается шероховатой, т.е. не ровной (рисунок 8). Наложения электрического поля способствует увеличению толщины углеродного гидрофобного слоя и сужению области его распространения.

Рисунок 8 – Шероховатая поверхность при наложении электрического поля Независимо от материала подложки и от величины налагаемого напряжения наблюдается одинаковая зависимость свойств получаемой поверхности. В средней части подложки, в диаметре 2,5 – 3 см, образуется супергидрофобная сажевая поверхность с углом смачиваемости свыше 1700 (рисунок 9).

Рисунок 9 – фотография капли воды на супергидрофобной сажевой поверхности полученной Было изучено модифицирующее действие анионного-додецилсульфата натрия (С12H25OSO3 Na), катионного-цетил перидинный бромид (C16H33C5H5N Br) и неионного ПАВ – ОП - 10 (C16H33C6H4O(CH2CH2O)10H) на полученные гидрофобные сажевые поверхности.

При смачивании углеродной поверхности в присутствии ПАВ различной природы установлено, с изменением концентрации ПАВ от 10-5 до 10-1 наблюдается изменение свойств поверхности от гидрофобной до гидрофильной. При этом ионные ПАВ обладают большим модифицирующим действием, нежели неионные ПАВ. Разница в модифицирующем действии ионных и неионных ПАВ логично объясняется, различием в степени гидратации полярных групп ПАВ.

На основе значений поверхностного натяжения ПАВ и углов смачивания были определены значения энергии адгезии.

Как видно из рисунка 10, наибольшая работа адгезии обнаружена для ДДС.

Исследования показали, что модифицируя гидрофобные сажевые поверхности с помощью ПАВ различной природы, можно добиться необходимой степени гидрофилизации, что может быть использовано для целенаправленного регулирования гидрофобности поверхности. Это может найти применение в подготовке гемосорбентов, биосенсоров и.т.д.

Рисунок 10 – График зависимости работы смачивания от логарифма концентрации Карбонизирование наносорбентов для ликвидации аварийных разливов нефти [16] Одним из наиболее опасных веществ, загрязняющих среду обитания, в силу своих свойств и масштабов использования является нефть. Влияние разлитой нефти на водные объекты и почву представляет собой актуальную экологическую задачу.

Для решения этой проблемы возникает вопрос поиска материалов, пригодных для изготовления сорбентов, предназначенных как для сбора нефти с поверхности воды, так и очистки сточных промышленных вод. Основой таких веществ является кремнийорганические соединения, обладающие высокими гидрофобными и сорбционными свойствами. Кремнийорганические соединения содержатся во многих материалах, в том числе и в тех, которые уже являются побочным результатом того или иного промышленного производства. К числу таких «побочных» продуктов относятся рисовая и гречневая шелуха.

В этом исследовании были определены адсорбция нефти и связующие свойства карбонизированной рисовой шелухи.

Была исследовано влияние температуры пиролиза на свойства адсорбированной нефти.

Рисунок 11 показывает зависимость количеств легкой и тяжелой нефти, адсорбированной 1 г образцом от температуры пиролиза. Количество адсорбированной нефти увеличилось до 600-700 °C и затем уменьшалось с увеличением температуры пиролиза. Максимум адсорбированного количества легкой и тяжелой нефти (7 г и 12 г) наблюдается при 600 °C и 700 °C соответственно.

Рисунок 11 – Зависимость сорбционных свойств рисовой шелухи карбонизированных при После сбора карбонизированных РШ, пропитанных нефтепродуктами, их необходимо утилизировать.

Регенерировать насыщенной нефтью РШ можно термическим способом путем нагрева.

Степень регенерации определяли как отношения массы исходного образца к его массе после регенерации.

Приведенные данные показывают, что даже в случае сорбции вязкого индустриального масла достигается высокая степень регенерации сорбентовдо 94 %. После насыщения нефтепродуктами сорбент сохраняет свою плавучесть и удерживает эти нефтепродукты внутри в течение длительного времени. Это позволяет не удалять насыщенный сорбирующий элемент с поверхности воды немедленно, а отложить операцию до удобного момента, например до улучшения погодных условий.

Влияние плотности нефтепродуктов на сорбционную способность рисовой шелухи и абрикосовой косточи, полученных при их пиролизе представлены на Рис. 12. С увеличением плотности нефтепродуктов сорбционную способность увеличивается линейно на всем диапазоне плоскостей. Для случая абрикосовой косточки это увеличение выражено более слабее для нефтепродуктов с низкой плотностью. Это может быть объяснено небольшим задержанием этих продуктов в капиллярах и в порах абрикосовой косточки. Для исследованного диапазона плотностей сорбционная способность РШ (рисовой шелухи) увеличивается в 3 раза, в то время как для АК (абрикосовой косточки) она увеличивается в раз. Это связано с тем,, что с увеличением плотности нефтепродукта в этих двух веществах между частицами формируются размер и число капилляров, которые проявят большее влияние на сорбционную способность чем их физико-химические свойства. Адсорбент, полученный карбонизацией рисовой шелухи, показывает более высокую эффективность в адсорбции различных нефтепродуктов по сравнению с подобными адсорбентами [1,2].

Рисунок 12 – Зависимость сорбционных свойств рисовой шелухи (1) и абрикосовой косточки Адсорбент, полученный, карбонизация рисовой шелухи, показывает высокую производительность и открывает возможности для ее практического применимость для удаления разлитой нефти и нефтепродуктов от поверхности водоемов.

Заключение В докладе представлены результаты разработок в области наноматериалов различного функционального назначения на основе исследований, проведенных в Институте проблем горения за последние 15 лет. Разработаны перспективные наноструктурированные материалы катализаторов для утилизации диоксида углерода, сажевые супергидрофобные поверхности, а также карбонизированные наносорбенты для очистки воды от загрязнений нефтепродуктами. Начат выпуск пробной партии наноразмерных сорбентов.

Работа выполнена по грантам МНТЦ (проект К-178) и МОН РК (программа фундаментальных исследований).

Рыжонков Д.И., Лвина В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. –С. 3-6.

2. Drexler K.E. Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing and Computation / K.E.

Drexler- NY: John Wiley and Sons, 1992. – 182 p.

3. Taniguchi N. Japan Society of precision Engineering/ N. Taniguchi // On the Basic Concept of Nanotechnology: Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. – Tokyo, 1974. – Pt II/- P. 122-126.

4. Endo M., S.Strano M., M.Ajayan P. Potencial Applications of Carbon Nanotubes. Carbon Nanotubes Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008. p. 13-38.

Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнология. – М.: Физматлит, 2005.

6. Mansurov Z.A. Some Applications of Nanocarbon Materials for Novel Devices // R. Gross et al (eds.), Nonoscale-Devices - Fundamentals, Springer, 2006. - P. 355-368.

Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная техника. Мировые достижения- 2008.

Под редакцией П.П. Мальцева.

8. W. F. Smith, J. Hashemi. Foundations of materials science and engineering / McGrawHill Higher Education 2010.

Алдашукурова Г.Б., Мироненко А.В., Мансуров З.А., Шишкина Н.В., Рудина Н.А., Ищенко А.В., Ушаков В.А., Исмагилов З.Р. Каталитическая активность и физикохимические свойства стеклотканых катализаторов в реакции глубокого окисления метана//Материал международного симпозиума Физика и химия углеродных материалов/ Наноинжинерия С. 75. «Казак университеті» Алматы 2010 г.

10. (27) Mironenko A.V., Kudjarova Z.B., Mansurov Z.A. Utilization of carbon dioxide into syngas by catalytic interactions with C3-C4 hydrocarbons // Combustion and Atmospheric Pollution, 2003, p.547-551.

(28)Галактионова Л.В., Аркатова Л.А., Харламова Т.С. Fe- содержащие интерметаллиды 11.

как катализаторы углекислотной конверсии метана // Журнал физической химии, 2007, том 81, №10, с.1917-1920.

(29)Томишиге К., Хименко И., Ямазаки О., Чен И. Разработка катализаторов риформинга 12.

нового поколения. Каталитические свойства катализаторов Ni/MgO и их зауглероживание //Кинетика и катализ, 1999, том 40, №3, с. 432-439.

13. Prakash A. S., Khadar A. M. A., Patil K. C., Hegde M. S.. Hexamethylenetetramine: A New Fuel for Solution Combustion Synthesis of Complex Metal Oxides // Journal of Materials Synthesis and Processing, Vol. 10, № 3, May 2002, p. 135- Mukasyan A.S. and Dinka P., 2007, Novel approaches to solution – combustion synthesis of 14.

nanomaterials, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 16, 23-35.

Нажипкызы М., Лесбаев Б.Т., Шабанова Т.А., Цыганов И.А., Мансуров З.А., Пури И.К.

15.

Синтез в пламени супергидрофобной углеродной поверхности // Ж. Нефть и газ. № 4 (58) Кудайбергенов К.К., Мусакулова М.К., Онгарбаев Е.К., Мансуров З.А.

16.

Карбонизированные сорбенты на основе рисовой шелухи для очистки вод от нефтяных загрязнений. Научно-технологическое развитие нефтегаового комплекса: Доклады Восьмых Международных научных Надировских чтений.- Алматы, 2010 С.531.

17. M.Ananijan, N.Bagrovskaija, R.Bederdinov, S.Lilin, A.Pijatachkov, S. Falin, Patent RU 18. Gafarov, A. Kuznetsov, U. Rastorguev, V. Timo-feev, O. Temkin, K. Hoang, Patent RU 2003127908 A, 2005.

ЖАНУ МСЕЛЕЛЕРІ ИНСТИТУТЫНДАЫ ЖЕТІЛГЕН

НАНОТЕХНЛОЛГИЯЛАР МЕН МАТЕРИАЛДАР

PERSPECTIVE NANOTECHNOLOGIES AND MATERIALS OF

INSTITUTE OF PROBLEMS OF BURNING

Institute of combustion problems of al-Farabi Kazakh national university

САМОРАСПРОСПРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ

РЕАКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ

Факультет Химической и Биомолекулярной Инженерии, Исследования в области горения в течение последнего десятилетия привели к появлению новых классов горючих систем, которых объединяет использование наноразмерных реагентов (горючего и окислителя) и связанная с этим их необычно высокая реакционная способность, по сравнению с составами микронного масштаба гетерогенности.

К ним относятся так называемые нано-термитные составы, системы золь-гель, нанокомпозиты, полученные механическим активированием порошковых смесей, и многослойные реакционные нанопленки. Особый интерес имеют горючие гелиевые системы, которые получают при сушке водных реакционных растворов. Золь-гель процесс (sol-gel) в основном исследован как метод получения нанопорошков [1,2]. Во всех случаях получаемый гель состоит из наноразмерных частиц, что и отличает золь-гель процесс от привычной кристаллизации твердого растворенного вещества из раствора. Одно из применений зольгель метода - синтез нанооксидов, используемых в дальнейшем для приготовления супертермитных смесей [3].

Другое направление использования золь-гель метода - это процесс формирования реакционно-способных гелей из растворов и их горение. Этот метод в англоязычной литературе получил название solution combustion, что можно приблизительно перевести как «горение растворов». В настоящей статье будет рассмотрен этот процесс на примере горения железосодержащей системы, имеющей единственным конечным твердофазным продуктом оксид железа. С одной стороны оксид железа – известный пигмент с высокой удельной поверхностью и размером частиц до 3 нм, его получают промышленным методом осаждения из растворов [4]. Это процесс достаточно длителен (часы) и ведется при низких температурах (~400 К). Другой метод заключается в горении порошка металла в газе (кислороде или воздухе) [5]. Этот путь быстрый (секунды) и высокотемпературный (> К), но приводит к получению относительно крупных (десятки микрон) частиц. Попытка объединить эти два подхода как раз и приводит к горению растворов и систем типа зольгель.

В виде исходных компонентов как окислитель можно использовать нитрат железа, Fe(NO3)39H2O, который обычно содержит несколько молекул связанной воды.

Используется широкий спектр восстановителей [2], в частности, это может быть глицин, CH2NH2CO2H. В нормальных условиях оба реагента представляют из себя твердофазные порошки с температурами плавления 135С и 251С, соответственно. Важно, что при этом оба компонента хорошо растворяются в воде и образуют гомогенный раствор.

Зависимость адиабатической температуры горения в такой системе от соотношения реагентов и количества воды показана на рисунке 1 [6]. Брутто-схему реакции при горении на воздухе можно записать в виде:

где соответственно. Как видно из рисунка 1, система сильно экзотермична: адиабатическая температура горения для стехиометрического состава в отсутствии воды превышает 2200 К.

Во-вторых, при горении образуется большое количество газофазных продуктов, которое определяет фазовый состав твердофазных продуктов.

Рисунок 1 – Адиабатическая температура горения и количество газофазных продуктов сгорания (термодинамический расчет) в системе глицин - нитрат железа, в зависимости от соотношения = горючее/окислитель = [C2H5NO2]/[Fe(NO3)39H2O] (а) и от содержания Как и при горении гетерогенных порошковых систем, в системах золь-гель можно реализовать два режима взаимодействия: объемный тепловой взрыв и автоволновое распространение реакции [6, 7]. При этом используются различные способы прогрева реакционной среды до теплового взрыва, такие как нагревание на обычной лабораторной плитке, помещение раствора в печь с заданной температурой, нагрев в СВЧ печах и т.д.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
Похожие работы:

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.М. ГОРЬКОГО УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ Тезисы докладов XVI Российской молодёжной научной конференции, посвященной 85-летию со дня рождения профессора В. П. Кочергина Екатеринбург, 25–28 апреля 2006 года Екатеринбург Издательство Уральского университета 2006 УДК 531 Печатается по решению П 781 оргкомитета конференции Редакционная коллегия: Анимица...»

«Российская академия наук Научный совет по химической технологии Институт химии растворов РАН Федеральное агентство по образованию Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Ивановский государственный химико-технологический университет Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева VI Международная научная конференция КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ. САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ФАЗООБРАЗОВАНИИ Иваново, Россия 21-24 сентября 2010 г. ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА Председатель...»

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период Всероссийская конференция Тюмень, 25-26 сентября 2013 года Тезисы докладов Тюмень 2013 УДК 616.9 ББК 52 А 43 А-43 Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период : тезисы докладов Всероссийской конференции (25-26 сентября 2013 г., Тюмень). Тюмень, 2013. 208 с. Сборник материалов научной конференции содержит тезисы докладов, в...»

«Фонд имени академика В.И. Смирнова Научный совет РАН по проблемам рудообразования и металлогении Секция наук о Земле РАЕН Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова Геологический факультет Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых Материалы ХХI Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика Владимира Ивановича Смирнова Фундаментальные проблемы геологии месторождений полезных ископаемых и металлогении Москва, МГУ, 26-28 января 2010г....»

«Министерство образования и наук и Российской Федерации ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет Лесной и химический комплексы – проблемы и решения Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 25-26 октября 2012 г. Том 2 Красноярск 2012 УДК 630.643 Л 505 Лесной и химический комплексы – проблемы и решения. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. Том 2 – Красноярск: СибГТУ, 2012.- 270 с. Организация и...»

«Учреждение Российской академии наук Геологический институт КНЦ РАН Российское минералогическое общество Кольское отделение Материалы Научной сессии, посвящённой Дню российской науки и 55-летию Кольского отделения РМО 8 февраля 2011 г. Апатиты 2011 ISBN 978-5-902643-09-8 УДК 548.0 Материалы Научной сессии, посвящённой Дню российской науки и 55-летию Кольского отделения РМО. Геологический институт КНЦ РАН, Кольское отделение РМО, 8 февраля 2011 г. / Ред. Ю.Л. Войтеховский. Апатиты: К & М, 2011....»

«ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ Материалы российской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной Году Планеты Земля Москва, 6-7 апреля 2009 г. Том 1 Геология Геология и геохимия горючих полезных ископаемых Издательство Московского университета 2009 УДК 55 ББК 26 П37 Печатается по решению Ученого совета Геологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Редколлегия: А.В.Бовкун, В.О.Япаскурт, А.Ю.Бычков, С.К.Николаева,...»

«Научно-практическая конференция Шаг в будущее Секция: естественнонаучная. Тема: Исследование мороженого Автор: Амельченко В.С. 10А класс Руководитель: Петайкина В.Е. Учитель химии 2011год Оглавление Введение 1.Теоретическая часть 1.1 История мороженого 1.2 Состав мороженого 1.3 Виды мороженого 1.4 Процесс производство мороженого 1.5 Польза и вред мороженого 2. Практическая часть 2.1 Проведение социологического опроса и дегустация мороженого. 2.2 Изучение состава изучаемого мороженого и...»

«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА D. MENDELEYEV CHEMICAL SOCIETY of RUSSIA 105005 Москва, Лефортовский пер. 8, стр.1 Тел., факс: + 7 (495) 632 18 06, e-mail: ruchs@mail.ru, http//www.chemsoc.ru № 2805-1-АЦ от 28 мая 2013г. О проведении конференции Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаем Вас и сотрудников вашей организации принять участие в работе ежегодной...»

«848 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ по материалам XII Международной конференции Физико-химические основы ионообменных процессов (ИОНИТЫ-2010) УДК 541 Определение сахаров, аминокислот методом высокоэффективной анионообменной хроматографией с амперометрическим детектором Яшин А.Я. НПО Химавтоматика, Москва Поступила в редакцию 6.05.2010 г. Аннотация В статье показаны новые возможности амперометрического детектора в импульсном режиме с золотым электродом для селективного и чувствительного определения сахаров и...»

«Министерство образования и наук и Российской Федерации Ивановский государственный химико-технологический университет Московская академия тонкой химической технологии им М.В. Ломоносова Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУКОЕМКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ-2010 С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ИННОВАЦИИ В ХИМИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 29 июня – 2 июля Иваново 2010...»

«ISSN 1563-0331 Индекс 75879: 25879 Л-ФАРАБИ АТЫНДАЫ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЗА ЛТТЫ УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ АЗУ ВЕСТНИК ХАБАРШЫСЫ КазНУ ХИМИЯ СЕРИЯСЫ СЕРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ Кмірсутекті шикізатты тере деу жне Глубокая переработка углеводородного сырья, экологиялык мселелер экологические проблемы атты гылыми-тэжірибелік конференция научно-практическая конференция (Алматы, 25-26 желтоксан 2008 ж.) (Алматы. 25-26 декабря 2008 г.) АЛМАТЫ №3(55) МАЗМНЫ Т.К. Туркбенов, Х.А. Суербаев....»

«ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Том 278 Серия психолого-педагогическая МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Материалы I Всероссийской молодежной научной конференции 21–23 октября 2010 г. ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2011 2 Социальная психология личности УДК 3:378.4(571.16) (053) ББК...»

«г. Москва, ООО ИНТЕХЭКО, www.intecheco.ru СБОРНИК ДОКЛАДОВ ВТОРОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ-2011 СОДЕРЖАНИЕ Раздел №1. Список компаний участников конференции Раздел №2. Инновационные технологии водоподготовки, водоочистки и водоснабжения, новейшее оборудование и решения. Критерии выбора процессов глубокого окисления для очистки воды. (ООО ВЕДЕКО Центр) Применение озона в системах водоподготовки и водоочистки. (ООО ВЕДЕКО Центр).9 Из практики Bayer Technology Services...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГБОУ города МОСКВЫ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА при участии ГАОУ ВПО города Москвы МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА МАЛОЙ АКАДЕМИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М. В. ЛОМОНОСОВА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ТОНКИХ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ имени М. В. ЛОМОНОСОВА XXI МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ...»

«ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГУМИНОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ на химическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова 20 декабря 2006 г. Присутствовали: 35 представителей наук и и гуминовой отрасли из Москвы и других регионов России Повестка дня: О поддержке гуминовой отраслью России проведения 14-й конференции Международного Гуминового Общества (IHSS) От молекулярного понимания к инновационному применению гуминовых веществ 14-40 сентября 2008 г. в Москве – Санкт-Петербурге и использовании...»

«1 СИНТЕЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ МОНОТЕРПЕНОИДОВ Спасибо, Владимир Алексеевич, за доброе напутствие в адрес конференции. Я надеюсь, что наша работа сегодня будет действительно конструктивной и плодотворной. А сейчас, я вынуждена объявить свое собственное выступление, которое называется Синтез и перспективы использования серосодержащих монотерпеноидов, в котором я попытаюсь в некотором смысле отчитаться о том, что уже сделано в этой области и наметить дальнейшие пути нашей...»

«Министерство образования и наук и Российской Федерации ГОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ Сборник статей студентов, аспирантов и молодых ученых по итогам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию Сибирского государственного технологического университета (13-14 мая 2010 г.) Том 1 Красноярск 2010 Молодые ученые в решении актуальных проблем науки: Всероссийская научно-практическая конференция....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. ОГАРЕВА БИОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ЭКСПЕРИМЕНТ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, посвященной 100-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора, основателя кафедры биохимии ГОУВПО Мордовский государственный университет им. Н. П. ОГАРЕВА Е. В....»

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ Сборник материалов 48-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АСПИРАНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И СТУДЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 7 – 11 мая 2012 года МИНСК БГУИР 2012 48-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, 2012 г. Редакционная коллегия сборника Батура М.П. ректор университета, д-р техн. наук, профессор Кузнецов А.П. – проректор по научной работе, д-р...»

 
2014 www.konferenciya.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Конференции, лекции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.