WWW.KONFERENCIYA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Конференции, лекции

 

Pages:   || 2 |

«ЦИТАТИ НА ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА 2007 -2011 г. (ЧАСТ I) Андреенко E., 2003. Антропологична характеристика на мъже от различни професионални категории. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЦИТАТИ НА ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗА 2007 -2011 г. (ЧАСТ I)

Андреенко E., 2003. Антропологична характеристика на мъже от различни професионални категории.

Дисерт. труд, Пловдив,195 С.

ЦИТИРАНА В:

1. Mladenova, S. 2008. Circumferences of the limbs and their muscle-fat ratios in children and adolescents of Smolyan region. Proceeding of the Scientific conference of USB-Kardjali, 265-270.

Andreenko E., 2005. Variations in the Body Mass Index (BMI) of middle aged men: Effect of the occupation, age and social class. Acta Morphologica et Anthropologica 10: 203-206.

ЦИТИРАНА В:

2. Pavlica T., V. Boi-Krissti, R. Raki, 2008. Body height and weight in adult population in Srem, Banat and Backa (Vojvodina). Glasnik, Antropolokog drutva Srbije, sv.43, 329-335.

Andreenko E., 2005. Variations in the Body Mass Index (BMI) of middle aged men: Effect of the occupation, age and social class. Acta Morphologica et Anthropologica 10: 203-206.

ЦИТИРАНА В:

3. Pavlica T., V. Boi-Krissti, R. Raki, S. Simi, 2008. Body height and weight and nutritional status in adult population of Northwest Baka and Central Banat (Serbia,Vojvodina). Proc. Nat. Sci, Srapska Novi Sad, № 114, 27-39.

Андреенко Е., С. Младенова, 2007. Сравнително проучване на основни телесни и мускулни обиколки и мускулно-мастни отношения при млади мъже и жени. Юбилейна научна конференция с международно участие, „Науката, образованието и времето като грижа”, Смолян, 30. ХІ -1. ХІІ, част ІІІ, Биология и химия, 54-61.

ЦИТИРАНА В:

4. Тинешев, С., А. Балтаджиев, 2009. Обиколки и мускулно-мастни отношения на крайниците при децата и подрастващите от района на Източните Родопи. Научни тредове на ПУ, Homo, том 41, кн.6, 85-97.

Andreenko E., D. Boiadjiev, 2008. Somatotype characteristic of children and adolescents from Plovdiv. Acta morph. et anthrop. 15 (in press).

ЦИТИРАНА В;

5. Митова, З., 2009. Антропологична характеристика на физическото развитие, телесния състав и телесната охраненост при 9-15 годишни деца и подрастващи от София. Дисерт.труд, София, 225 С.

Andreenko E., M. Nikolova, 2007. Age- and sexual features in the formation of the body proportions in children and adolescents. Collection of reports from National Scientific and Practical Conference: “Children, family, school and society in early XXI century – realities, perspectives and solutions”, Plovdiv, 89-94. (In Bulgarian).

ЦИТИРАНА В:

6. Mladenova, S., 2009. Age- and sexual related differences in body proportionality in Smolyan children during in the period of growth. Journal of biomedical and clinical research”, Pleven, Suppl.1, vol. 2, № 1, 190-193.

Андреенко Е., М. Николова, 2007. Полово-възрастови особености при формиране на телесните пропорции на деца и юноши. Национална научно-практическа конференция “ Децата, семейството, училището и обществото в навечерието на ХХІ век. Реалности, перспективи и решения. Пловдив, 30-31 март, 2007, 89-94.

ЦИТИРАНА В:

7. Tineshev, S., 2009. Characteristic of the sexual maturity of adolescents from the region of South-East Rhodopi Mountains at the age of 7 to 17 years. Glasnik, Antropolokog drutva Srbije, sv.44, 307-316.

Andreenko E., 2005. Variations in the Body Mass Index (BMI) of middle aged men: Effect of the occupation, age and social class. Acta Morphologica et Anthropologica 10: 203-206.

ЦИТИРАНА В:

8. Pavlica T., V. Boi-Krissti, R. Raki, 2009. Body characteristics of Serbs in Vojvodina (Serbia). Acta Morphologica et Anthropologica 14: 86-92.

Andreenko E., 2007. Features in the body composition and the development of the subcutaneous fat tissue in male and female students from Plovdiv. Homo, Научни трудове, Биология, Пловдивски Университет „П.Хилендарски”, том 40, кн.6, 59-72.

ЦИТИРАНА В

9. Mladenova, S., D. Kodgebasheva, 2010. Changes in components of body mass and their relation during period of growth in girls from Smolyan region, Bulgaria (Anthropometric Study). Second Balkan Conference on Biology 21-23 may 2010, Plovdiv 50 Years University of Plovdiv, Biotechnol. & Biotechnol. EQ. 24/2010/SE, Special Edition/On-Line, Functional Morphology & Anthropology, pp. 347-353.

Тинешев,Сл. Антропологична характеристика на деца и подрастващи. Дисерт. труд, 2009, Пловдив.

ЦИТИРАНА В:

10. Митова,З. Антропологична характеристика на физическото развитие, телесния състав и телесната охраненост при 9-15 годишни деца и подрастващи от София. Дисерт.труд, 2009, София.

11. Р.Стоев, С.Младенова. 2009 „Секуларни промени в сроковете на полово съзряване”.Сборник с доклади от ННК "Родопите и човекът",СУБ, Смолян, 229-235.

12. Mladenova, S., 2009. Age- and sexual related differences in body proportionality in Smolyan children during in the period of growth. In press in JBMS, Pleven, 2009.

Scheil, H.G., Schmidt, H.D., Baltova, S., Djordjevic, D., Vulpe, C., Sivkov, D., Efremovska, L. 2005.

„Dermatoglyphic studies in eastern and south-eastern Europe. Anthropologischer Anzeiger; Bericht ber die biologisch-anthropologische Literatur. 63 (4), pp. 393- Цитирана в:13. Karmakar, B., Yakovenko, K., Kobyliansky, E. 2008. Quantitative digital and palmar dermatoglyphics: Sexual dimorphism in the Chuvashian population of Russia HOMO 59 (4), pp. 317- 14. Tornjova-Randelova, S., Borissova, P., Paskova-Topalova, D. 2008 Quantitative characterization of finger and palm dermatoglyphics in Bulgarians.Anthropologischer Anzeiger 66 (3), pp. 295- 15. Karmakar, B., Yakovenko, K., Kobyliansky, E. 2008. Sexual dimorphism in the Chuvashian population of Russia in two types of dermatoglyphic traits: Principal component analysis. Collegium Antropologicum 32 (2), pp.

467- Baltova S., Scheil H.G. (2007). Population genetic studies in Bulgaria. Anthropologischer Anzeiger; Bericht ber die biologisch-anthropologische Literatur, 65 (2), pp. 147-155.

Цитирана в:

16. Tornjova-Randelova, S., Borissova, P., Paskova-Topalova, D. 2008 Quantitative characterization of finger and palm dermatoglyphics in Bulgarians. Anthropologischer Anzeiger 66 (3), pp. 295-315.

17. Scheil, H.-G., Schmidt, H.D., Vulpe, C., arc, A. 2008. Dermatoglyphic studies in Romania.

Anthropologischer Anzeiger 66 (3), pp. 273-279.

Arnaudov At., N. Tziporkov, 1996, Some properties and protective activity of specific D L E against Salmonella ch.

suis infection, Biotherapy, 9, 1-3, 105 - 108.

Цитирана в:

18. Грiневич Ю. Я., Ф. В. Фiльчаков, К. С. Шумiлiна, Л. I. Бобро, Г. Д. Льон, 2008, Фактор переносу:

Отримання та протипухлиннi властивости, Журнал Академii медичних наук

Украiни, 14, 4, 617 -635.

Arnaudov D., At. Arnaudov, D. Kirin, 2003, Study on the Toxoplasmosis among wild animals, Experimental Pathology and Parasitology, 6, 11, 51-54.

Цитирана в:

19. Afonso E., P. Thulliez, D. Pontier and E. Giliot-Fromont, 2007, Toxoplasmosis in prey species and consequences for prevalence in feral cats: not all prey species are equal, Parasitology, 134, 1963–1971.

20. Dubey J.P., 2009,Toxoplasmosis of Animals and Humans, Second edition, A book, CRC Press, Taylor&Francis Group, pp. 306.

21. Afonso E., 2007, Etude de la dynamique de la transmission de Toxoplasma gondii dans des milieux contrastes, These pour obtenir le grade de Docteur de l’Universit de Reims Champagne Ardennes, pp. 272.

22. Drbu Gh., M. Afrenie, R. T. Olariu, M. S. Ilie, Adr. Balint, I. Hotea, Epidemiological remarks on Toxoplasma gondii infection in Timioara Zoo, Sci. Parasitol., 2011, 12, 1, 33-37.

23. Deksne G., Occurrence of Toxoplasma gondii in swine in Latvia-preliminary results, Acta Biol. Univ.

Daugavap., 2010, 10, 2, 143-145.

Arnaudova D., At. Arnaudov and E. Tomova, Selected hematological indices of freshwater fish from Studen Kladenec reservoir, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 14, 2, 244–250, 2008.

Цитирана в:

24. Илиев Ат., Морфологични промени в еритроцити на каракуда Carassius gibelio (Bloch, 1782) при дълговременна експозиция на мед (Cu), Ecologia Balcanica, 1, 9–14, 2009.

25. Nikolov B., D. Boyadzieva-Doychinova, Parameters of the red blood cell count in three species of carp fishes, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 2010, 16, 307-310.

Арнаудов Ат., Ил. Велчева, Ел. Томова, Ст. Стоянова, Влияние на нарастващи концентрации мед (Cu) върху хистологичния строеж на бъбрека и морфологията на еритроцитите на каракуда (Carassius gibelio), Сборник от Юбилейната научна конференция по Екология – Пловдив, 336–343, 1 ноември 2009 г.

Цитирана в:

26. Илиев Ат., Морфологични промени в еритроцити на каракуда Carassius gibelio (Bloch, 1782) при дълговременна експозиция на мед (Cu), Ecologia Balcanica, 1, 9–14, 2009.

27. Николов Б., Ст. Салапатийска, Д. Георгиев, Изследване на преживяемост и устойчивост към кислороден дефицит при зебровата мида Dresissena polymorpha (Pallas, 1771) при третиране с цинк (Zn), Ecologia Balcanica, 1, 5–8, 2009.

28. Trichkova T., P. Ivanova, Iv. Dobrovolov, V. Nikolov and T. Stefanov, Biological and genetic-biochemical parameters of Carasius gibelio population in the Kamchiya river (Black sea tributary, Bulgaria), Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 2010, 20, 93-107.

Arnaudov A. D., I. G. Velcheva and E. S. Tomova, Influence of copper and zinc on the erythrocyte-metric parameters of Carassius gibelio (pisces, Cyprinidae), I. Influence of copper on the erythrocyte-metric parameters of Carassius gibelio (pisces, Cyprinidae), 2008, Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 14, 557–563, 2008.

Цитирана в:

29. Илиев Ат., Морфологични промени в еритроцити на каракуда Carassius gibelio (Bloch, 1782) при дълговременна експозиция на мед (Cu), Ecologia Balcanica, 1, 9–14, 2009.

30. Trichkova T., P. Ivanova, Iv. Dobrovolov, V. Nikolov and T. Stefanov, Biological and genetic-biochemical parameters of Carasius gibelio population in the Kamchiya river (Black sea tributary, Bulgaria), Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 2010, 20, 93-107.

31. Nikolov B., D. Boyadzieva-Doychinova, Parameters of the red blood cell count in three species of carp fishes, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2010, 16, 307-310.

32. Stepanyan Il., An. Tsarukan and Y. Petrov, Effect of Molybdenum, Chrome and Cadmium ions on Metamorphosis and Erythrocytes Morphology of the March Frog Pelophylax ridibundus (Amphibia: Anura), Journal of Environmental Science and Technology, 2011, 4, 2, 172-181.

Arnaudov D., At. Arnaudov, Isolation of Toxoplasma gondii from domestic and wild animals. Conference of Biology In Plovidiv (Bulgaria), p. 41–47, 2005.

Цитирана в:

33. Gondim L. S., 2009, ESTUDO EPIDEMIOLGICO DE Toxoplasma gondii EM PARDAIS (Passerdomesticus)

NOS ESTADOS DA BAHIA E PERNAMBUCO LEANE SOUZA QUEIROZ GONDIM, SALVADOR- BAHIA,

pp. 73.

Dobreva V., At. Arnaudov, I. Velcheva, A. Tsekov, A. and B. Nikolov, 2008, The influence of copper on breathing and hematology indexes on Prussian Carp (Carassius gibelio), in: Velcheva L, Tsekov, A. (eds.) Proceedings of Anniversary Scientific Conference of Ecology, Plovdiv, 514-521. (in Bulgarian, English summary).

Цитирана в:

34. Trichkova T., P. Ivanova, Iv. Dobrovolov, V. Nikolov and T. Stefanov, 2010, Biological and genetic-biochemical parameters of Carasius gibelio population in the Kamchiya river (Black sea tributary, Bulgaria), Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 20, 93-107.

Mladenov, R. & Furnadzieva, S. 1995. Morphologishe Vernderlichkeit klonaler Kulturen von Scenedesmus falcatus Chod. und Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. Arch. Hydrobiol. |Suppl. 111, Algological Studies 79:

93-107.

Цитирана в:

35. Величкова, К.Н. 2007. Изследвания върху морфологичната изменчивост и таксономия на род Tetrastrum Chodat (Chlorophyta, Chlorococcales). Дисертация: 132с.

36. Zidarova, R., Temniskova, D. & Dzhambazov, B. 2009. Karyological and endosymbiotic notes on tho Choricystis species (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). – Biologia, 64(1): 43-47.

37. Velichkova, K. & Kiryakov, I. 2007. Morphological variability of clonal cultures of Tetrastrum triangulare and Tetrastrum komarekii (Chlorophyta, Chlorococcales). Phytologia Balcanica, 13 (1):35- Mladenov, R., Furnadzieva, S. 1995. Ontogenetische Vernderungen in klonalen Kulturen von Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. und Scenedesmus pectinatus Meyen. Arch. Hydrobiol. |Suppl. 127, Algological Studies 92: 35-46.

Цитирана в:

38. Величкова, К.Н. 2007. Изследвания върху морфологичната изменчивост и таксономия на род Tetrastrum Chodat (Chlorophyta, Chlorococcales). Дисертация: 132с.

Младенов, Р., Белкинова, Д. & Киряков, И. 2003. Таксономично разнообразие на фитопланктона в Мандренското езеро. Научни трудове на СУ-Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, т. ІІІ:

89-95.

Цитирана в:

39. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Монева, Д. & Воденичаров, Д. 1988. Цъфтеж на водата в Мандренското езеро предизвикан от синьозелени делки. Нац. научн. сесия на млад. научн. раб. (24-25 ноември 1988, Пловдив), Сборник на докладите: 26-28.

Цитирана в:

40. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Vasilev, V., Moncheva, S. & Moneva, D. 1998. Composition, Distribution and Dynamics of the Phytoplankton in Pomoriysko Ezero. – Trudove na Institouta po Okeanologiya (Varna), 2: 168-177 (in Bulgarian).

Цитирана в:

41. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Vasilev, V., Moncheva, S. & Moneva, D. 1994. Chlorophyll-a as a Measure of Phytoplankton Biomass and Production (a Case Study of Pomorie Lake). –In: Black Sea 94 International Conference with a Workshop on Regional Co-operation Project for Integrated Research and Monitoring of the Black Sea, 12-17 September 1994, Riviera Holiday Club, Varna, Bulgaria, 94-96.

Цитирана в:

42. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Belkinova, D., 2001. Studies on the Morphological Variability and Taxonomy of Subgenus Acutodesmus Hegew.

(Scenedesmus, Chlorophyta). PhD Thesis, Plovdiv University “Paisiy Hilendarski”, 184 pp. (in Bulgarian).

Цитирана в:

43. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Белкинова, Д., Младенов, Р. & Киряков, И. 2003. Видов състав на фитопланктона в язовир Мандра. Научни трудове на СУ-Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, т. ІІІ: 81-88.

Цитирана в:

44. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Belkinova, D., Mladenov, R., Dimitrova-Dyulgerova, I., Cheshmedzhiev, S. & Angelova, I. 2007. Phytoplankton Research in Kurdzhali Reservoir. Phytol. Balc., 13 (1): 47-52.

Цитирана в:

45. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Kirichova, J., Belkinova, D. & Mladenov, R. 1998. Investigations on the variability of Anabaenopsis arnoldii var.

indica Ramanathan (1938) (Cyanobacteria). Trav. Sci. Univ. Plovdiv, Plantarum, Vol. 34, 6: 65-73.

Цитирана в:

46. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Киряков, И., Младенов, Р., Белкинова, Д. & Киричова, Ю. 2002. Видов състав на водораслите в Природен парк “Сините камъни”. Научн. труд. на СУ-Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, т.II:

137-142.

Цитирана в:

47. Michev, t.m. & Stoyneva, m.P. (eds.), 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their Biodiversity. Part 1:

Non-Lotic Wetlands. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp.

Dzhambazov, B., Mladenov, R., Belkinova, D. & Hegewald, E. 2001. Karyotype study of Scenedesmus regularis Svir. and S. pectinatus Meyen (Chlorophyta, Chlorococcales) in clonal cultures in vitro. Arch. Hydrobiol. Suppl.

137, Algological Studies 101: 121-128.

Цитирана в:

48. Величкова, К.Н. 2007. Изследвания върху морфологичната изменчивост и таксономия на род Tetrastrum Chodat (Chlorophyta, Chlorococcales). Дисертация: 132с.

Dhzambazov, B., Belkinova, D. & Mladenov, R. 2002. Sind Scenedesmus obtusiusculus Chod. und Scenedesmus obliquus (Turp.) Ktz. (Chlorophyta, Chlorococcales) verschiedene Arten? Arch. Hydrobiol. Suppl. 144, Algological Studies 106: 141-150.

Цитирана в:

49. Величкова, К.Н. 2007. Изследвания върху морфологичната изменчивост и таксономия на род Tetrastrum Chodat (Chlorophyta, Chlorococcales). Дисертация: 132с.

Dzhambazov, B., Mladenov, R. & Belkinova, D. 2002. Scenedesmus nygaardii Hub.-Pest. und Scenedesmus bernardii G.M. Smith (Chlorophyta, Chlorococcales) - zwei verschiedene Arten. Arch. Hydrobiol. Suppl. 144, Algological Studies 106: 131-139.

Цитирана в:

50. Величкова, К.Н. 2007. Изследвания върху морфологичната изменчивост и таксономия на род Tetrastrum Chodat (Chlorophyta, Chlorococcales). Дисертация: 132с.

Белкинова, Д., Младенов, Р. & Киряков, И. 2003. Видов състав на фитопланктона в язовир Мандра. Научни трудове на СУ-Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, т. ІІІ: 81-88.

Цитирана в:

51. Величкова, К.Н. 2007. Изследвания върху морфологичната изменчивост и таксономия на род Tetrastrum Chodat (Chlorophyta, Chlorococcales). Дисертация: 132с.

Младенов, Р., Белкинова, Д. & Киряков, И. 2003. Таксономично разнообразие на фитопланктона в Мандренското езеро. Научни трудове на СУ-Пловдив, серия Б, Естествени и хуманитарни науки, т. ІІІ:

89-95.

Цитирана в:

52. Величкова, К.Н. 2007. Изследвания върху морфологичната изменчивост и таксономия на род Tetrastrum Chodat (Chlorophyta, Chlorococcales). Дисертация: 132с.

Belkinova, D. & Mladenov, R. 2002. Morphologische Vernderlichkeit bei klonalen Kulturen von Scenedesmus nygaardii Hub.-Pest. und Scenedesmus bernardii G.M. Smith (Chlorophyta). Arch. Hydrobiol. Suppl. 142, Algological Studies 104: 123-138.

Цитирана в:

53. Зидарова, Р. 2008. Таксономичен състав на водорасли от остров Ливингстон, Южни Шетландски острови, Антарктика. Дисертация: 225 с.

Temniskova D., Kirjakov, I. Moncheva, S., Stoyneva, M., Mladenov, R., Belkinova, D., Stancheva, R. & Ivanov, P.

2005. Biodiversity of the algae in Bulgaria - In: Petrova A. (ed.), Current state of Bulgarian biodiversity, Sofia:

11-36 (in Bulgarian, summ. Engl.).

Цитирана в:

54. Temniskova, D. & Kirjakov, I. 2006. Biodiversity of algae in the Rhodopes (Bulgaria). In: Beron P., (ed.) Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) I. Pensoft & Nat. Mus. Natur.

Hist., Sofia, 133-176.

Belkinova, D. & Mladenov, R. 2002. Morphologische Vernderlichkeit bei klonalen Kulturen von Scenedesmus nygaardii Hub.-Pest. und Scenedesmus bernardii G.M. Smith (Chlorophyta). Arch. Hydrobiol. Suppl. 142, Algological Studies 104: 123-138.

Цитирана в:

55. Zidarova, R., Temniskova, D. & Dzhambazov, B. 2009. Karyological and endosymbiotic notes on tho Choricystis species (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). – Biologia, 64(1): 43-47.

Belkinova, D., Kirjakov, I. & Mladenov, R. 2002. Сatalogue of the Strains of Plovdiv Algal Culture collection (PACC). Trav. Sci. Univ. Plovdiv, Plantarum (2), vol. 38, 6: 3-78.

Цитирана в:

56. Zidarova, R., Temniskova, D. & Dzhambazov, B. 2009. Karyological and endosymbiotic notes on tho Choricystis species (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). – Biologia, 64(1): 43-47.

Темнискова, Д., Киряков, И., Мончева, С., Стойнева, М., Младенов, Р., Белкинова, Д., Станчева, Р., Иванов, П. 2005. Биоразнообразие на водораслите в България. 11-36. В: Петрова, А. (гл. ред.). Съвременно състояние на биоразнообразието в България – проблеми и перспективи: 11-36. Доклади, Нац. раб. ср. Бълг. Платформа за биоразнообразие. МОС и водите. София, 3-4 май 2004.

Цитирана в:

57. Темнискова, Д. & Стойнева, М., 2011. Алгология, том 1 и 2. Pensoft, София. Dimitrova, I. & Yurukova, L. 2005. Bioindication of anthropogenic pollution with Plantago lanceolata L.

(Plantaginaceae): metal accumulation, morphological and stomatal leaf characteristics. –Phytol. Balcan., 11(1):

89-96.

Цитирана в:

58. Kurteva M. 2009. Comparative study on Plantago major and P. lanceolata (Plantaginaceae) as bioindicators of the pollution in the region of the Asarel Copper Dressing Works. Phytologia Balcanica, 15 (2): 261 – 271, Sofia, Teneva I., Asparuhova D., Dzhambazov B., Mladenov R., Schirmer K. 2003. The freshwater cyanobacterium Lyngbya aerugineo-coerulea produces compounds toxic to mice and to mammalian and fish cells. - Environmental Toxicology, 18(1): 9-20.

Цитирана в:

59. Chirasuwan N; Chaiklahan R; Kittakoop P; Chanasattru W; Ruengjitchatchawalya M; Tanticharoen M; Bunnag B. 2009. Anti HSV-1 activity of sulphoquinovosyl diacylglycerol isolated from Spirulina platensis.

SCIENCEASIA, 35 (2): 137-141.

60. Gharaei-Fathabad E, Yazdi MT, Ostad SN, Shokravi S, Sepehrizadeh Z, Faramarzi MA, Amini M. 2007.

Nostoc piscinale GT-319, a New Cyanobacterial Strain with Cytotoxic Activity. Biotechnology, 6(4): 505-512.

61. Halvorsen, K.M., Keith, E.O. 2008. Immunosuppression cascade in the florida manatee (Trichechus manatus latirostris). Aquatic Mammals 34 (4), pp. 412- 62. Harr KE, Szabo NJ, Cichra M, Phlips EJ, 2008. Debromoaplysiatoxin in Lyngbya-dominated mats on manatees (Trichechus manatus latirostris) in the Florida King's Bay ecosystem. TOXICON, 52(2): 385-388.

63. Hrouzek P; Tomek P; Lukesova A; Urban J; Voloshko L; Pushparaj B; Ventura S; Lukavsky J; Stys D;

Kopecky J. 2011. Cytotoxicity and Secondary Metabolites Production in Terrestrial Nostoc Strains, Originating From Different Climatic/Geographic Regions and Habitats: Is Their Cytotoxicity Environmentally Dependent? ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 26(4): 345-358.

64. Kim BH; Hwang SJ; Park MH; Kim YJ. 2010. Relationship Between Cyanobacterial Biomass and Total Microcystin-LR Levels in Drinking and Recreational Water. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 85(5): 457-462.

65. Lopes VR, Schmidtke M, Helena-Fernandes M, Martins R, Vasconcelos V. 2011. Cytotoxicity in L fibroblasts and inhibition of herpes simplex virus type 1 Kupka by estuarine cyanobacteria extracts. TOXICOLOGY IN VITRO, 25(4): 944-950.

66. Naha PC, Davoren M, Casey A, Byrne HJ. 2009. An Ecotoxicological Study of Poly(amidoamine) Dendrimers-Toward Quantitative Structure Activity Relationships. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 43 (17): 6864-6869.

67. Pichardo S, Jos A, Zurita JL, Salguero M, Camen AM, Repetto G. 2007. Acute and subacute toxic effects produced by microcystin-YR on the fish cell lines RTG-2 and PLHC-1. Toxicol. In Vitro, 21(8): 1460-1467.

68. Puerto M; Pichardo S; Jos A; Camean AM. 2009. Comparison of the toxicity induced by microcystin-RR and microcystin-YR in differentiated and undifferentiated Caco-2 cells. TOXICON, 54 (2): 161-169.

69. Puerto, M; Pichardo, S; Jos, A; Camean, AM. 2009. Oxidative stress induced by microcystin-LR on PLHC- fish cell line. TOXICOLOGY IN VITRO, 23(8): 1445-1449.

70. tpnkov, T., Ambroov, L., Blha, L., Giesy, J.P., Hilscherov, K. 2011. In vitro modulation of intracellular receptor signaling and cytotoxicity induced by extracts of cyanobacteria, complex water blooms and their fractions.

Aquatic Toxicology, 105(3-4): 497-507.

Teneva I., Dzhambazov B., Koleva L., Mladenov R., Schirmer K. 2005. Toxic potential of five freshwater Phormidium species (Cyanoprokaryota). – Toxicon, 45 (6): 711-725.

Цитирана в:

71. Bellinger BJ, Hagerthey SE. 2010. PRESENCE AND DIVERSITY OF ALGAL TOXINS IN SUBTROPICAL

PEATLAND PERIPHYTON: THE FLORIDA EVERGLADES, USA, JOURNAL OF PHYCOLOGY, 46(4):

674-678.

72. Bernard C; Froscio S; Campbell R; Monis P; Humpage A; Fabbro L. 2011. Novel Toxic Effects Associated with a Tropical Limnothrix/Geitlerinema-Like Cyanobacterium. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 26 (3): 260-270.

73. Cetojevic-Simin, D; Svircev, Z; Baltic, VV. 2009. In vitro cytotoxicity of cyanobacteria from water ecosystems of Serbia. JOURNAL OF BUON, 14(2): 289-294.

74. Izaguirre G, Jungblut AD, Neilan BA. 2007. Benthic cyanobacteria (Oscillatoriaceae) that produce microcystin-LR, isolated from four reservoirs in southern California. Water Res., 41(2): 492-498.

75. Gu, CY; Lin, L; Chen, XD; Jia, JP; Wu, D; Fang, NH. 2007. Analysis of microcystins by capillary high performance liquid chromatography using a polymethacrylate-based monolithic column. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 30(17): 2866-2873.

76. Hurtado I, Aboal M, Zafra E, Campillo D. 2008. Significance of microcystin production by benthic communities in water treatment systems of arid zones. Water Res., 42(4-5): 1245-1253.

77. Kim, CJ; Jung, YH; Ahn, CY; Lee, YK; Oh, HM. 2010. Adsorption of turbid materials by the cyanobacterium Phormidium parchydematicum. JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, 22(2): 181-186.

78. Lawton LA, Edwards C. 2008. Conventional laboratory methods for cyanotoxins (Chapter 23), 619: 513-537;

In: Cyanobacterial Harmful Algal Blooms: State of the Science and Research Needs. Hudnell, H. Kenneth (Ed.), Series: Advances in Experimental Medicine and Biology, SPRINGER-VERLAG BERLIN, Vol. 619, 950 p. ISBN:

978-0-387-75864- 79. Lopes VR, Schmidtke M, Helena-Fernandes M, Martins R, Vasconcelos V. 2011. Cytotoxicity in L fibroblasts and inhibition of herpes simplex virus type 1 Kupka by estuarine cyanobacteria extracts. TOXICOLOGY IN VITRO, 25(4): 944-950.

80. Lukavsky J; Furnadzhieva S; Pilarski P. 2011. Cyanobacteria of the thermal spring at Pancharevo, Sofia, Bulgaria. ACTA BOTANICA CROATICA, 70 (2): 191-208.

81. McGregor GB, Rasmussen JP. 2008. Cyanobacterial composition of microbial mats from an Australian thermal spring: A polyphasic evaluation. FEMS Microbiology Ecology, 63(1): 23-35.

82. Naha PC, Davoren M, Casey A, Byrne HJ. 2009. An Ecotoxicological Study of Poly(amidoamine) Dendrimers-Toward Quantitative Structure Activity Relationships. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 43 (17): 6864-6869.

83. Pan XJ; Chang FY; Liu YD; Li DH; Xu AH; Shen YW; Huang ZB. 2009. Mouse Toxicity of Anabaena flos-aquae from Lake Dianchi, China. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 24(1): 10-18.

84. Pichardo S, Jos A, Zurita JL, Salguero M, Camen AM, Repetto G. 2007. Acute and subacute toxic effects produced by microcystin-YR on the fish cell lines RTG-2 and PLHC-1. Toxicol. In Vitro, 21(8): 1460-1467.

85. Puerto, M; Pichardo, S; Jos, A; Camean, AM. 2009. Oxidative stress induced by microcystin-LR on PLHC- fish cell line. TOXICOLOGY IN VITRO, 23(8): 1445-1449.

86. Puerto, M; Pichardo, S; Jos, A; Camean, AM. 2010. Microcystin-LR induces toxic effects in differentiated and undifferentiated Caco-2 cells. ARCHIVES OF TOXICOLOGY, 84(5): 405-410.

87. Thomazeau S; Houdan-Fourmont A; Coute A; Duval C; Couloux A; Rousseau F; Bernard C. 2010. The contribution of Sub-Saharan African strains to the phylogeny of Cyanobacteria: focusing on the Nostocaceae (Nostocales, Cyanobacteria). Journal of phycology, 46(3): 564-579.

88. Van Den Hende S; Vervaeren H; Saveyn H; Maes G; Boon N. 2011. Microalgal bacterial floc properties are improved by a balanced inorganic/organic carbon ratio. BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, 108(3):

549-558.

89. Wood S.A., Selwood A.I., Rueckert A., Holland P.T., Milne J.R., Smith K.F., Smits B., Watts L.F., Cary C.S.

2007. First report of homoanatoxin-a and associated dog neurotoxicosis in New Zealand. Toxicon, 50(2): 292-301.

Teneva I., Mladenov R., Popov N., Dzhambazov B. 2005. Cytotoxicity and apoptotic effects of microcystin-LR and anatoxin-a in mouse lymphocytes. – Folia Biologica (Praha), 51 (3): 62-67.

Цитирана в:

90. Algermissen D; Mischke R; Seehusen F; Gobel J; Beineke A. 2011. Lymphoid depletion in two dogs with nodularin intoxication. - VETERINARY RECORD, 169(1): 15.

91. Barneah O, Ben-Dov E, Kramarsky-Winter E, Kushmaro A. 2007. Characterization of black band disease in Red Sea stony corals. - Environmental Microbiology, 9(8): 1995-2006.

92. Bownik A. 2010. Harmful algae: effects of alkaloid cyanotoxins on animal and human health. TOXIN REVIEWS 29(3-4): 99-114.

93. Gharaei-Fathabad E., Yazdi M.T., Ostad S.-N., Faramarzi M.A. 2008. In vitro genotoxicity of extracellular extract from Nostoc piscinale. Toxicological and Environmental Chemistry, 90(4), 795-799.

94. James K.J., Crowley J., Duphard J., Lehane M., Furey A. 2007. Anatoxin-a and Analogues: Discovery, Distribution, and Toxicology, in Phycotoxins: Chemistry and Biochemistry (ed. L. M. Botana), Blackwell Publishing, Ames, Iowa, USA. doi: 10.1002/9780470277874.ch 95. Huang J.-H., Bulinbaiyila B. 2008. Intravenous injection of nerve growth factor gene-modified bone marrow stromal stem cells on the apoptosis of the mouse hepatic cells induced by radiation. Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 12(38), 7503-7506.

96. Kujbida, P; Hatanaka, E; Campa, A; Curi, R; Farsky, SHP; Pinto, E. 2008. Analysis of chemokines and reactive oxygen species formation by rat and human neutrophils induced by microcystin-LA, -YR and –LR.. – TOXICON, 51(7): 1274-1280.

97. Rymuszka, A; Sieroslawska, A. 2009. The immunotoxic and nephrotoxic influence of cyanotoxins to vertebrates. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, 34(2): 129-136.

98. Rymuszka, A., Sieroslawska, A. 2010. Study on apoptotic effects of neurotoxin anatoxin-a on fish immune cells. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 31: 11-15, Suppl. 2.

99. Rymuszka, A; Sieroslawska, A; Bownik, A; Skowronski, T. 2010. MICROCYSTIN-LR MODULATES

SELECTED IMMUNE PARAMETERS AND INDUCES NECROSIS/APOPTOSIS OF CARP LEUCOCYTES. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 29(3): 569-574.

100. Sieroslawska, A; Rymuszka, A. 2009. Cyanohepatotoxins influence on the neuroendocrine and immune systems in fish - a short review. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 30: 13-16 (Suppl. 1).

101. Sieroslawska, A; Rymuszka, A. 2010. Evaluation of genotoxic potential of neurotoxin anatoxin-a with the use of umuC test. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, 31: 16-20, Suppl. 2.

Teneva I., Dzhambazov B., Mladenov R., Schirmer K. 2005. Molecular and phylogenetic characterization of Phormidium species (Cyanoprokaryota) using the cpcB-IGS-cpcA locus. - Journal of Phycology, 41(1): 188-194.

Цитирана в:

102. Ballot A, Dadheech P.K., Haande S, Krienitz L. 2008. Morphological and phylogenetic analysis of Anabaenopsis abijatae and Anabaenopsis elenkinii (Nostocales, Cyanobacteria) from tropical inland water bodies.

MICROBIAL ECOLOGY, 55(4): 608-618.

103. Berrendero E, Perona E, Mateo P. 2008. Genetic and morphological characterization of Rivularia and Calothrix (Nostocales, Cyanobacteria) from running water. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 58(2): 447-460.

104. Marquardt J, Palinska KA. 2007. Genotypic and phenotypic diversity of cyanobacteria assigned to the genus Phormidium (Oscillatoriales) from different habitats and geographical sites. – Arch. Microbiol., 187(5): 397-413.

105. Preat AR; Delpomdor F; Kolo K; Gillan DC; Prian JP. 2011. STROMATOLITES AND

CYANOBACTERIAL MATS IN PERITIDAL EVAPORATIVE ENVIRONMENTS IN THE

NEOPROTEROZOIC OF BAS-CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO) AND SOUTH GABON. In:

STROMATOLITES: INTERACTION OF MICROBES WITH SEDIMENTS, 18: 45-63. (Tewari V.C., Seckbach J., Eds). Book Series: Cellular Origin Life in Extreme Habitats and Astrobiology, SPRINGER, NETHERLANDS.

ISSN: 1871-661X Premanandh J., Priya B., Teneva I., Dzhambazov B., Prabaharan D., Uma L. 2006. Molecular characterization of marine Cyanobacteria from the Indian subcontinent deduced from sequence analysis of the phycocyanin operon (cpcB-IGS-cpcA) and 16S-23S ITS region. – J. Microbiol., 44(6): 607-616.

Цитирана в:

106. Bruno L, Billi D, Bellezza S, Albertano P. 2009. Cytomorphological and genetic characterization of troglobitic Leptolyngbya strains isolated from Roman hypogea. Appl Environ Microbiol. 75(3): 608-617.

Dzhambazov B, Teneva I, Koleva L, Asparuhova D, Popov N. 2003. Morphological, genetic and functional variability of a T-cell hybridoma line. Folia Biol. (Praha), 49(2): 87-94.

Цитирана в:

107. Li XC; Bai CY; Su XH; Jin DP; Zhao QJ; He XH; Guan WJ; Ma YH. 2010. Establishment and characterization of a Chinese Game chicken embryo fibroblast bank. ANIMAL BIOLOGY, 60(3): 283-297.

Teneva I., Mladenov R., Belkinova D., Dimitrova-Dyulgerova I., Dzhambazov B. 2010. Phytoplankton community of the drinking water supply reservoir Borovitsa (South Bulgaria) with an emphasis on cyanotoxins and water quality. - Central European Journal of Biology, 5(2): 231-239.

Цитирана в:

108. Pavlova V., Furnadzhieva S., Rose J., Andreeva R., Bratanova Zl., Nayak A. 2010. Effect of temperature and light intensity on the growth, chlorophyll-a concentration and microcystin production by Microcystis aeruginosa. – General and Applied Plant Physiology, 36(3-4): 148–158.

Монографията „Рефлексия и обучение. 1 част. Рефлексията – теория и практика” (2005). Макрос, Пловдив, ISBN 954-561-157-X, 2005, 143 с. (с автори Василев, В., Димова, Й., Коларова-Кънчева, Т.) Цитирана в:

109. Ангелачева, А., Гергова, Е. (2011). Екологично образование в процеса на обучение по химия. Част I.

Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 137 с.(цитиранията са на с. 70) 110. Бояджиева, Е. (2010). Осмислянето на учебните цели от учениците – фактор за ефективно обучение.

Chemistry, 19(5), с. 366-384. (цитиранията са на с. 367) 111. Боянова, Л. (2010). Към въпроса за качество на образованието по химия и опазване на околната среда:

образование, ориентирано към личността на ученика. Chemistry, 19(1), с. 9-21.(цитиранията са на с. 15) 112. Василева-Цанкова, Р. (2009). Използване на семиотични подходи при изучаване на химичните символи.

Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, с.(цитиранията са на с. 17) 113. Генджова, А. (2007). Повишаване на интереса на учениците към химията чрез домашни химични експерименти в началния етап на обучението. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 185 с. (цитиранията са на с. 38) 114. Гергова, Е., Ангелачева, А. (2008). Технология за осъществяване на екологично образование в процеса на обучението по химия. Chemistry, 17(1), 16-24. (цитиранията са на с. 16-17) 115. Карагьозова-Дилкова, Д. (2007). Личностно-ориентирани стратегии в обучението по биология.

Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 138 с.(цитиранията са на с. 110) 116. Милушев, В. (2008). Триадата дейности решаване, съставяне и преобразуване на математически задачи в контекста на рефлексивно-синергетичния подход. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на педагогическите науки” по научната специалност 05.07.03, София, 61 с. (цитиранията са на с. 13) 117. Милушев, В. (2008). Рефлексивно-синергетичен подход в обучението. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 45, кн. 2 – Методика на обучението, с. 43-52.(цитиранията са на с. 47) 118. Милушев, В. (2009). Рефлексия и рефлексивный подход в обучении математике. – В журнал: Вiсник Черкаського унiверситета. iменi Богдана Хмельницького, Серiя Педагогiчнi науки, Вип.143, Черкаси, с.

56-69. (цитиранията са на с. 64-65, с. 66) 119. Милушев, В. (2009). Евристично обучение по математика в средното училище. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, т. 46, кн. 2 – Методика на обучението, с. 57-76.(цитиранията са на с. 68) 120. Скафа, Е., Милушев, В. (2009). Конструиране на учебно-познавателна евристична дейност по решаване на математически задачи. Пловдив, Университетско издателство «П. Хилендарски», Пловдив, 331 с.

(цитиранията са на с. 131) 121. Стефанова, Й. (2007). Обяснението в обучението по химия. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен «доктор». Пловдив, 180 с. (цитиранията са на с. 76) 122. Тончева, Н. (2010). Рефлексивни ситуации в обучението по математика.. – В: Сб. доклади „Синергетика и рефлексия в обучението по математика” от Юбилейна международна конференция, посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев, 10-12 септеври 2010, Бачиново, България, с. 320-326. (цитиранията са на с. 320-321) 123. Toncheva, N. (2008). Reflexive approach and Creativity. In Proceeding of the Discussing group 9: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education. The 11th International Congress on Mathematical Education, July 6-13, 2008, Monterrey, Mexico 2008, pp. 186-193. (цитиранията са на с. 187) 124. Тончева, Н. (2007). Инструменты рефлексии в психологическом подходе при обучении теории вероятностей. – In: „Didactics of mathematics: Problems and Investigations” (International Collection of Scientific Works), Issue # 28, Donetsk, DonNU, pp. 218-221. (цитиранията са на с. 218) 125. Цанков, Н. (2008). Развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране – едно изследване в обучението по химия и опазване на околната среда.Chemistry, 17(6), с. 424-438. (цитиранията са на с.

425-426) 126. Цанков, Н. (2010). Проект за развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране.

Педагогика, 2, с. 34-54. (цитиранията са на с. 53) 127. Цанков, Н. (2010). Компютърните тестове с Power Point – средство за образователна диагностика в средното училище. Педагогика, 3, с. 57-68.(цитиранията са на с. 60-61) 128. Цанков, Н. (2010). Технология-инвариант за развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране. Педагогика, 6, с. 45-59.(цитиранията са на с. 46) Учебното помагало „Рефлексия и обучение 2. част Рефлексията на учителя”. (2004). Макрос, Пловдив, ISBN 954-561-157-X, 2004, 72 с. с 23 с. приложения (с автори Димова, Й., Коларова-Кънчева, Т., Чехларова, Т., Райкова-Бозова, Ж.) Цитирано в:

129. Карагьозова-Дилкова, Д. (2007). Личностно-ориентирани стратегии в обучението по биология.

Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 138 с. (цитиранията са на с. 110) 130. Стефанова, Й. (2007). Обяснението в обучението по химия. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен «доктор». Пловдив, 180 с. (цитиранията са на с. 124) 131. Тончева, Н. (2008). Елементи от теория на вероятностите в българското училище. Конкретна съвременна реализация в 10 клас. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

Шумен, 150 с. (цитиранията са на с. 53) „Reflective approach to studying of genetics in 9th -10th grade”. Biotechnology & Biotechnological Equipment, (2), SE, 2009, 53-57 (с автори Kolarova, T., Hadjiali, I., Vasilev, V.) Цитирана в:

132. Dimova, Y. (2011). Reflective Approach to Education. From Concepts of Reflection to a Model of Reflective Practice. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany, 111 pages. (цитиранията са на с.

93) Рефлексивен подход в обучението по биология”. Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, серия Б.

Естествени и хуманитарни науки, 2001, т. 2, с. 347 – 354 (с автор Коларова, Т.) Цитирана в:

133. Карагьозова-Дилкова, Д. (2007). Личностно-ориентирани стратегии в обучението по биология.

Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 138 с. (цитиранията са на с. 110) Панайотова, М. Съвременни аспекти на здравното възпитание чрез обучението по биологичните дисциплини. Монография. Пловдив, Макрос, 2007, ISBN 978-954-561-205-3,189 с.

Цитирана в:

134. Ваклева, Зл. Екологично образование – визия за бъдещето. Монография. Пловдив, Макрос, 2011, ISBN 978-954-561-271-8, с. 184.

135. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. Панайотова-Стоянова, М., В. Стойнова. Приложение на ситуационните методи в обучението в Х. клас. Биология, екология, биотехнология, 1994, 6, 28-33.

Цитирана в:

136. Карагьозова–Дилкова, Д. Личностно-ориентирани стратегии в обучението по биология. Монография.

УИ „П. Хилендарски“, 2007, с. 49.

137. Ваклева, Зл. Екологично образование – визия за бъдещето. Монография. Пловдив, Макрос, 2011, ISBN 978-954-561-271-8, с. 184.

Панайотова-Стоянова, М. Приложение на някои иновационни методи и техники за повишаване на познавателните интереси на учениците в обучението по биология 6. Клас. Научни трудове на ПУ „П.

Хилендарски”, 1998, кн. 2, 39-47.

Цитирана в:

138. Ваклева, Зл. Екологично образование – визия за бъдещето. Монография. Пловдив, Макрос, 2011, ISBN 978-954-561-271-8, с. 184.

Панайотова-Стоянова, М., Зл. Христова. Диференциация на учебно-възпитателния процес с приложение на символно-знакови модели при изучаване на раздела “Взаимодействие между организмите и средата”, Биология – 10. Клас – Биология, екология, биотехнология, 2001, № 3 – 4, 26 – 32.

Цитирана в:

139. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. Жечева, Р., М. Панайотова-Стоянова. Някои методи и техники за повишаване на познавателните интереси на учениците при изучаване на темите “Функции на корен” и “Функции на стъбло” по биология в VІ клас.

–Биология, екология, биотехнология, 2001, 3-4, 51-60.

Цитирана в:

140. Бойчева, М., Р. Давидова. Проблемът за развитие на познавателния интерес на учениците по предмета "Човекът и природата", VІ клас, Част ІІІ. Структура и жизнени процеси на организмите в контекста на квалификацията на учители без биологично образование. - Биология, екология, биотехнология, 2011, 4, 37-52.

Ставрева, Гр. Екологично възпитание (с.180-185). – В: Методика на обучението по биология. УИ „П.

Хилендарски”, Пловдив, 2010, 270с.

Цитирана в:

141. Ваклева, Зл. Екологичното образование – визия за бъдещето. „Макрос-2000”, Пловдив, 2011, 180 с.

(Монографичен труд) Ставрева, Гр. Екологичното възпитание в системата на биологичното образование. НТ- Методика на обучението, УИ „П. Хилендарски”, Пловдив, кн.2, том 38, 2001, с.49- Цитирана в:

142. Ваклева, Зл. Екологичното образование – визия за бъдещето. „Макрос-2000”, Пловдив, 2011, 180 с.

(Монографичен труд) Ставрева, Гр. Обучението по биология 7.клас. Гея-Либрис, С., 1996, 80с.(Монографичен труд) Цитирана в:

143. Карагьозова-Дилкова, Д. Личностно-ориентирани стратегии в обучението по биология. ПУИ „П.

Хилендарски”, Пловдив, 2007, 144с. (Монографичен труд) 144. Янкова, Ж. Корекционно-развиващото обучение по биология на ученици с умствена изостаналост.

Стара Загора, 2007, 120с.

Ставрева, Гр. Субекти на обучението по биология (с.66-72). – В: Гр. Ставрева. Методика на обучението по биология. ПУИ „П. Хилендарски”, Пловдив, 2002, 319с.

Цитирана в:

145. Карагьозова-Дилкова, Д. Личностно-ориентирани стратегии в обучението по биология. ПУИ „П.

Хилендарски”, Пловдив, 2007, 144с. (Монографичен труд) Ставрева, Гр. Хуманизацията на биологичното образование – идеализирани проекти или реална перспектива. НТ – Методика на обучението, ПУИ „П. Хилендарски”, Пловдив, кн.2, том 39, 2002, с.103- Цитирана в:

146. Хаджиали, И. Инвариант на рефлексивна образователна технология в обучението по Биология и здравно образование (9. – 10. клас). Електронно списание i- „Продължаващо образование”, ДИУУ – СУ „Св.

Кл. Охридски”, бр.16, Ставрева, Гр. Система на екологичното образование по биология. НТ- Методика на обучението, ПУИ „П.

Хилендарски”, Пловдив, кн.2, том 38, 2001, с.49- Цитирана в:

147. Янкова, Ж. Екология на ученици със специални образователни потребност. Учебно помагало, Стара Загора, 2007, 90с.

Карагьозова-Дилкова, Д. Здравно образование на учениците чрез конструктивистки дизайн на обучението – Биология, екология, биотехнология, 2005, № 2, с. 57 – 64.

Цитирана в:

148. Панайотова, М. Съвременни аспекти на здравното възпитание чрез обучението по биологичните дисциплини. П., Макрос, 2007, с. 188. (на стр.147) Карагьозова-Дилкова, Д. Конструктивистки дизайн на обучението при изучаване на “Висши функции на нервната система” в 8 клас – Биология, екология, биотехнология, 2005, № 6, с. 21 – 28.

Цитирана в:

149. Панайотова, М. Съвременни аспекти на здравното възпитание чрез обучението по биологичните дисциплини. П., Макрос, 2007, с. 188. (на стр.147) Карагьозова-Дилкова, Д. Възможност за усвояване на социални и здравни умения в обучението по биология. В Сб.:Здравословно и хуманна образование. Национална научно-практическа конференция, Горна Оряховица, 2002, с. 106 - 110.

Цитирана в:

150. Панайотова, М. Съвременни аспекти на здравното възпитание чрез обучението по биологичните дисциплини. П., Макрос, 2007, с. 188. (на стр.105) Карагьозова – Дилкова, Д. Развитие на интелектуалните способности на учениците в тяхната социализация, чрез реализиране на групова учебна дейност в обучението по природознание V-ти клас. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, том. 1, 2000.

Цитирана в:

151. Ваклева, Зл. Екологично образование – визия за бъдещето. Пловдив, Макрос, 2011, с. 184.

Карагьозова – Дилкова, Д. Личностноориентирани стратегии в обучението по биология. УИ „Паисий Хилендарски”, 2007, с.143.

Цитирана в:

152. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. Карагьозова-Дилкова, Д. Опит за формиране на екологична култура на учениците чрез реализиране на интегрален подход в обучението по биология. В: Сб. НТ, Природни науки, Раздел МОБ, Юбилейна научна конференция, Шумен, 2003, с.135 - 140.

Цитирана в:

153. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. Христова, Зл. За някои нетрадиционни методи в обучението по биология. - Биология, 1995, 6, 23-30.

Цитирана в:

154. Карагьозова-Дилкова, Д. Личностноориентирани стратегии в обучението по биология. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2007, с. 144.

155. Бойчева, М. Формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците (теоретичен модел). Университетско издателство "Епископ Константин Преслевски", Шумен, 2008, с. 201.

156. Бойчева, М. Индивидуална работа със студенти-биолози по Дидактика на екологията. - Биология, екология и биотехнология, 2009, 5-6, 17-33.

157. Бойчева, М. Модел-схема и методика на обучението по дисциплината „Хоспитиране по биология” за формиране на методически умения у студенти за работа с иновационни методи. – Биология, екология, биотехнология, 2009, 3, 14-58.

Христова, Зл. Мястото на проектите при изучаване на раздела “Опазване и възпроизвеждане на природната среда”, 10. клас. - Биология, екология, биотехнология, 1996, 4, 29-35.

Цитирана в:

158. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. 100.

Ваклева, Зл. Едно становище по въпроса за формиране на компетенции у учениците чрез училищното обучение по биология. Научни тр. Съюза на учените – Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том ІІ, 2002, 341-346.

Цитирана в:

159. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. 100.

Ваклева, Зл. Семинарните занятия в обучението по Природознание 5. клас – теория и практика. Научни тр.

ПУ “П. Хилендарски”, 41, 2004, 2, 41-46.

Цитирана в:

160. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. 100.

Ваклева, Зл., П. Славова. За информационните технологии, компютъра и училището. Юбилейна научна конференция “Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Научни тр. АУ-Пловдив, т. 1, кн.

3, 2005, с. 251-256.

Цитирана в:

161. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. 100.

Ваклева, Зл., П. Славова. Възможност за модернизация на екологичното образование чрез внедряване на компютърните уроци. Научни тр. ПУ „П. Хилендарски”, т. 44, кн. 2, 2007, 17-24.

Цитирана в:

162. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. 100.

Ваклева, Зл. Екологичната култура (из опита на обучението по биология). Научни тр. ПУ „П. Хилендарски”, т. 45, кн. 2, 2008, 55-61.

Цитирана в:

163. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. 100.

Ваклева, З. Образователни аспекти на екологичната етика. Научни тр. ПУ «П. Хилендарски», т. 47, кн. 2, 2011, 73-83.

Цитирана в:

164. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. 100.

Ваклева, З. Екологично образование – визия за бъдещето., Пловдив, Макрос, 2011, с. 184. ISBN 978-954-561-271- Цитирана в:

165. Палова, Т. Идеи за екологично образование. Пловдив, Макрос, 2011, с. 100.

Ваклева, З. Деца в неравностойно положение и наркотиците – информационни и образователни стратегии.

В: Сб. Научни доклади „Децата, семейството, училището и обществото в началото на ХХІ век”, Пловдив, „Камея Дизайн” ООД, 2008, 224-229.

Цитирана в:

166. Панайотова, М. Проблемът за наркотиците в училище и мястото му в учебното съдържание по биология. Научни тр. ПУ „П. Хилендарски”, том. 48, кн. 2, 2011, 103-111.

Ваклева, Зл. Проблеми на екологичното образование при подготовката на студентите – биолози за професионална дейност. В: Сб. „Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие”, Пловдив, 2000, 190-194.

Цитирана в:

167. Карагьозова-Дилкова, Д. Идеи за екологично образование чрез личностно ориентиран образователен процес. Юбилейната Научна Конференция по Екология, Сборник научни мат. „20 годишнината от създаването на катедра „Екология и ООС”, Факултета по Биология на ПУ „Паисий Хилендарски”, 1. XI.

2008, 420-426.

Ivanova E., Staykova T., Bouga M. 2007. Allozyme variability in honey bee populations from some mountainous regions in the southwest of Bulgaria. Journal of Apicultural Research, 46 (1), 3-8.

Цитирана в:

168. De la Rua P., Jaffe R., Dall’Olio R., Munoz I. and Serrano J. 2009. Biodeversety conservation and currant threath to European honeybees. Apidologie, 40, 263-284. DOI: 10.1051/Apido/2009027.

169. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Staykova, TA., Ivanova, EN. and Velcheva, IG., 2005. Cytogenetic effect of heavy-metal and cyanide in contaminated waters from the region of southwest Bulgaria. Journal of Cell and Molecular Biology, vol. 4, no. 1, p.

41- Цитирана в:

170. Barbrio A., Barros L; Voltolini JC.; Mello MLS., 2009. Evaluation of the cytotoxic and genotoxic potential of water from the River Paraba do Sul, in Brazil, with the Allium cepa L. Test. Braz. J. Biol. vol.69,.3 (IF - 0.2249) 171. avuolu, K., E. Yalin, S. Dnmez, K. Kaymaz, G. zdemir, Z. zgrr, D. Balci, B. Aslan, M. akir.

2008. Vicia faba L. (Fabaceae) kk ucu hcrelerinde fenol tarafindan tevik edilen sitotoksisitenin belirlenme. Sd Fen Edebiyat Fakltesi. Fen Dergisi (E-Dergi). 2008, 3(2) 139-148.

171. avuolu, K., E. Yalin, A. Ergenethe. 2009. Cytotoxic effects of zinc and cadmium metal ions on root tip cells of phaseolus vulgaris L. (Fabaceae). SDU Journal of Science (E-journal). 4 (1) 1- 172. Dragoeva A; V. Kalcheva; S. Slanev. 2009. Genotoxicity Of Agricultural Soils After One Year Of Conversion Period And Under Conventional Agriculture. Journal of Applied Sciences & Environmental Management, Vol. 13, No. 1, March, 2009, pp. 81-83 (http://www.bioline.org.br/request?ja09013) Ivanova E., Staikova T. and Velcheva I. 2005. Cytogenetic testing of heavy metal- and cyanide contaminated river waters in a mining region of Southwest Bulgaria. Juornal of Cell and Molecular Biology. 4: 99-106.

Цитирана в:

173. Kumar, G., P. Rai. 2007. Comparative Genotoxic Potential of Mercury and Cadmium in Soybean. Turk J Biol,31:13-18 (SJR – 0.04; 2010 Impact Factor: 0.857) 174. avuolu, K., E. Yalin, A. Ergenethe. 2009. Cytotoxic effects of zinc and cadmium metal ions on root tip cells of phaseolus vulgaris L. (Fabaceae). SDU Journal of Science (E-journal). 4 (1) 1- Ivanova E, Staikova T, Velcheva I, 2008. Cytotoxicity and genotoxicity of heavy metal- and cyanide-contaminated waters in some regions for productionand processing of ore in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 14(2), 262–268.

Цитирана в:

175. avuolu, K., E. Yalin, A. Ergenethe. 2009. Cytotoxic effects of zinc and cadmium metal ions on root tip cells of phaseolus vulgaris L. (Fabaceae). SDU Journal of Science (E-journal). 4 (1) 1- Petrov P., Ivanova E. (2009) - Morphoethological and biochemical-genetic characteristics of the local Bulgarian honey bee Apis mellifera rodopica. Proceedings of the 41st Congress Apimondia, 15-20 September, 2009, Montpelier – France [online] http://www.apimondia.org/2009/ proceedings.htm.

Цитирана в:

176. Ilyasov R. A., Ildus A. Kutuev, Aleksandr V. Petukhov, Aleksandr V. Poskryakov, Alexei G. Nikolenko. 2011.

Phylogenetic relationships of dark European honeybees Apis mellifera mellifera L. from the Russian Ural and west European populations. Journal of Apicultural Science. 55 (1), 67-76.

Ivanova E. (2010) - Investigation on genetic variability in honeybee populations from Bulgaria, Greece and Serbia.

Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24 (2): 385 - 389.

Цитирана в:

177. Ilyasov R.A., Ildus A. Kutuev, Aleksandr V. Petukhov, Aleksandr V. Poskryakov, Alexei G. Nikolenko. 2011.

Phylogenetic relationships of dark European honeybees Apis mellifera mellifera L. from the Russian Ural and west European populations. Journal of Apicultural Science. 55 (1), 67-76.

178. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E. N., Petrov P, Bouga M, Emmanouel N. G., Ivgin Tunka R., Kence M. (2010 a) - Genetic variation in honey bee (Apis mellifera L.) populations from Bulgaria. J. Apic. Sci., 54 (2): 49-60.

Цитирана в:

179. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

180. Rustem A. Ilyasov, Ildus A. Kutuev, Aleksandr V. Petukhov, Aleksandr V. Poskryakov, Alexei G. Nikolenko.

2011. Phylogenetic relationships of dark European honeybees Apis mellifera mellifera L. from the Russian Ural and west European populations. Journal of Apicultural Science. 55 (1), 67-76.

Ivanova E., Staykova T., Petrov P. (2010b) - Allozyme variability in populations of local bulgarian honey bee.

Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24 (SE): 379 - 384.

Цитирана в:

181. Rustem A. Ilyasov, Ildus A. Kutuev, Aleksandr V. Petukhov, Aleksandr V. Poskryakov, Alexei G. Nikolenko.

2011. Phylogenetic relationships of dark European honeybees Apis mellifera mellifera L. from the Russian Ural and west European populations. Journal of Apicultural Science. 55 (1), 67-76.

182. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Bouga M. (2009) - Genetic variability in honey bee population from Northern Bulgaria. Proceedings of the 41st Congress Apimondia, 15-20 September, 2009, Montpelier - France.

[online]http://www.apimondia.org/2009/ proceedings.htm.

Цитирана в:

183. Rustem A. Ilyasov, Ildus A. Kutuev, Aleksandr V. Petukhov, Aleksandr V. Poskryakov, Alexei G. Nikolenko.

2011. Phylogenetic relationships of dark European honeybees Apis mellifera mellifera L. from the Russian Ural and west European populations. Journal of Apicultural Science. 55 (1), 67-76.

184. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

185. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Ivanova E., Petrov P. (2010) Regional differences in honey bee winter losses in Bulgaria during the period 2006-9.

Journal of Apicultural Research, 49 (1), 102-103 DOI: 10.3896/IBRA.1.49.1.17.

Цитирана в:

186. Peter Neumann and Norman L Carreck. (2010). Honey bee colony losses. Journal of Apicultural Research 49(1): 1-6. DOI 10.3896/IBRA.1.49.1. Ivanova E., Popov P., Stoikova T. (1995) Electrophoretic studies of polymorphism on soluble proteins and some isoenzymes of Apis mellifera L. in Bulgaria. Animalia, 31(6): 51-56.

Цитирана в:

187. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Popov P., Dobrovolov I., Tersieva P. (1996) Polymorphismus der MDH-loci bei Imagines von Apis mellifera L. aus Bulgarien. Animalia, 32(6): 43-51.

Цитирана в:

188. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Popov P. (1996) Electrophoretic studies of non-specific esterases during the ontogenetic course of domestic bee Apis mellifera L. (Hymenoptera; Apidae) in Bulgaria. Genetic and Breeding, 28(1-2):

13-16.

Цитирана в:

189. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Popov P., Dobrovolov I., Tersieva P. (1997) Untersuchungen uber Superoxyddismutasen (SOD) bei Honigbienen, Apis mellifera L. in Ontogeneseverlauf. Animalia, 33 (6): 55-59.

Цитирана в:

190. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E. (1998) Electrophoretic studies on NAD P-dependent malate dehydrogenases (ME) during ontogenesis of honey bees Apis mellifera L. in Bulgaria. Acta zoologica Bulgarica, 50(2/3): 141-146.

Цитирана в:

191. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

192. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Popov P., Ivanova E., Dobrovolov I., Dimitrov B., Tersieva P. (2000) Populationgenetic Study of Apis mellifera L. in Bulgaria. Bulgarian J. Agric. Sci., 6: 433-438.

Цитирана в:

193. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Popov P., Dobrovolov I., Terzieva P. (1998) Dynamics in the expression of NAD-dependent MDH during ontogenesis in Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) in Bulgaria. Acta zoologica Bulgarica, 50 (2/3): 133-139.

Цитирана в:

194. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Staykova T. (2005) Genetic variability in different colonies from Apis mellifera L.

populations. Proceedings of the Balkan Scientific Conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May: 584 - 593.

Цитирана в:

195. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Staykova T., Petrov P. (2006) Some preliminary data about genetic variability in local Bulgarian honeybee Apis mellifera. Proceedings of International Apimondia Symposium “Selection and Queen Breeding”.

Bulgaria, 1-3 September 2006: 17-18.

Цитирана в:

196. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Staykova T., Bouga M. (2007) Allozyme variability in honey bee populations from some mountainous regions in southwest of Bulgaria. J. Apic. Res., 46 (1): 3-8.

Цитирана в:

197. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Ivanova E., Bienkowska M., Pet rov P. (2011) Allozyme Polymorphism and Phylogenetic Relationships in Apis mellifera Subspecies Selectively Reared in Poland and Bulgaria, Folia biologica, 59 (2011), No 3-4, doi:10.3409/fb59_3-4.09-13.

Цитирана в:

198. Nikolova S. 2011. GenetIc Variability of local bulgarIan honey bees Apis mellifera macedonica (rodopica) based on microsatelite DNA analysis. Journal of Apicultural Science. 55 (2), 73-84.

Иванова Е.Н., И.Доброволов, П.Попов,1991. Електрофоретични проучвания върху неспецифичните естерази при Apis mellifera L.(Hymenoptera:Apidae) по време на онтогенезата. ПУ”П.Хилендарски”, Animalia. т. 29, кн. 6: 243-245.

Цитирана в:

199. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Ivanova E., P. Popov, M. Bogkova, 1994. Electrophoretic studies of the NAD-dependent MDH during the larvae stage from the ontogenesis of Apis mellifera L./Hymenoptera; Apidae/, Univ. Plovdiv “Paissi Hilendarski”, Trav.

Scien., Biologie, Animalia, vol.30,fasc. 6: 57-60.

Цитирана в:

200. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Иванова Е.И., П. Попов, Т. Стойкова, 1995, електрофоретични проучвания на полиморфизма по общи протеини и някои изоензими при Apis mellifera L. в България. Научни трудове ПУ”П.Хилендарски”, Animalia. т.31, кн. 6: 51-56.

Цитирана в:

201. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Ivanova E., Popov P., Dobrovolov I., Tersieva P., 1996, Polymorphismus der MDH-loci bei Imagines von Apis mellifera L. aus Bulgarien.,, Univ. Plovdiv “Paissi Hilendarski”, Biologie, Animalia, vol.32, fasc. 6, 43-51.

Цитирана в:

202. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Ivanova E., Popov P., 1997, Untersuchungen uber Isoformen der LDH bei Apis mellifera L. im Verlauf der Ontogenese, Apidologie, 28, 17-24.

Цитирана в:

203. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Ivanova E., I. Dobrovolov, P. Tersieva, 2001. Isoelectrophoretic Studies of Stage specificity of Soluble protein expression of Apis mellifera L., Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 7: 73- Цитирана в:

204. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Абстракт:

Ivanova, E., R. Ivgin, M. Kence and A. Kence, 2004. Genetic variability in honeybee populations from Bulgaria and Turkey. First European Conference of Apidology, Udine, Italy, Abstracts, pp. 45.

Цитиран в:

205. Kekecoglu M., Bouga M., Soysal I. and Haraizanis P. (2009) Genetic divergence and phylogenetic relationships of honey bee populations from Turkey using PCR-RFLP’s analysis of two mtDNA segments.

Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (No 6) 2009, 589- Абстракт:

Ivanova E., Ivgin R., Kence M. and Kenche A. (2004) First European Conference of Apidology, 19-23 September 2004 Udine, Italy, 45.

Цитиран в:

206. Petrov P. 2010. Organization and principles of queen selection and rearing in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 24 (2), 375- Абстракт:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Полная исследовательская публикация Тематический раздел: Физико-химические исследования. Подраздел: Теплофизические свойства веществ. Регистрационный код публикации: 2tp-b18v Примечание: Публикация является дополненным вариантом статьи, опубликованной в книге “Материалы X Российской конференции по теплофизическим свойствам веществ”. Казань: Бутлеровские сообщения. 2002. С.77-81. Поступила в редакцию 15 декабря 2002 г. УДК 622.276.031:66.061. РАСТВОРЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО К...»

«Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России Беликовские чтения ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 12-14декабря 2013 г. ПЯТИГОРСК УДК615:001.92:37 ББК 52.82 Б 43 Б 43 Беликовские чтения: тезисы докладов всероссийской научнопрактической конференции. – Пятигорск: ПМФИ – филиал ВолгГМУ, 2013. – 47 с. В сборник вошли работы, представленные на ежегодной всероссийской научно-практической конференции Беликовские чтения, посвящённые...»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ ПО БИОРЕСУРСАМ ВЕРМИКОМПОСТИРОВАНИЕ И ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В XXI ВЕКЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ 10 – 14 ИЮНЯ 2013 Г. МИНСК УДК:...»

«Полная исследовательская публикация Тематический раздел: Нанохимия. Подраздел: Термодинамика. Регистрационный код публикации: 11-25-7-29 Публикация доступна для обсуждения в интернет как материал “Всероссийской рабочей химической конференции “Бутлеровское наследие-2011”. http://butlerov.com/bh-2011/ Поступила в редакцию 15 апреля 2011 г. УДК 532.6:541.8. О проблеме термодинамической устойчивости манжета жидкости между двумя сферическими наночастицами металлов © Сдобняков Николай Юрьевич,*+...»

«АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖНЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Ш.УЛИХАНОВ атындаы ККШЕТАУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ШОАН ТАЫЛЫМЫ – 17 атты Халыаралы ылыми-практикалы конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 24-26 суір МАТЕРИАЛЫ Международной научно-практической конференции ВАЛИХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 17 24-26 апреля Том 6 Ккшетау, 2013 УДК 001.83 В 17 Валихановские чтения-17: Сборник материалов Международной научноВ 17 практической конференции. – Кокшетау, 2013. – 306 с., Т.6. ISBN 978-601-261-171-7 Бл басылыма 2013 жылды 24-26...»

«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА D. MENDELEYEV CHEMICAL SOCIETY of RUSSIA 105005 Москва, Лефортовский пер. 8, стр.1 Тел., факс: + 7 (495) 632 18 06, e-mail: rho@legion-net.ru, http//www.chemsoc.ru Ежегодная конференция РХО им. Д. И. Менделеева: ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКТОВ № 2805-1-АЦ от 28 мая 2012г. О проведении конференции Химические технологии и биотехнологии новых материалов и продуктов...»

«Полная исследовательская публикация Тематический раздел: Физико-химические исследования. Регистрационный код публикации: 11-25-6-86 Подраздел: Коллоидная химия. Публикация доступна для обсуждения в интернет как материал “Всероссийской рабочей химической конференции “Бутлеровское наследие-2011”. http://butlerov.com/bh-2011/ УДК 543.544.4:543.635.62. Поступила в редакцию 19 апреля 2011 г. Аналитические возможности мицеллярно-каталитических реакций образования азосоединений в системах: ариламины –...»

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВРЕМЯПРОЛЕТНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР ЭМГ-40-2 ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДОРОДНО-ГЕЛИЕВЫХ ТРИТИЙСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ Абрамов И.А., Аруев Н.Н., Ждан В.Т., Зорин А.А., Клементьев А.В., Козловский А.В., Марковский С.Н., Пилюгин И.И., Саксаганский Г.Л., Федичкин И.Л., Ширнин П.В. Докладчик: Козловский А.В. (ЗАО МЕТТЕК) Доклад на 2 съезде ВМСО (Всероссийской конференции Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы) 12-16 сентября 2005 г. В рамках проблемы создания термоядерных реакторов, в...»

«       Лучшие работы участников ПИПАО    Госкорпорация Росатом   Проект Школа Росатома г. Москва  Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск  МКУ Городской методический центр г. Железногорск  МКОУ ДОД Детский экологобиологический центр г. Железногорск  ФГУП Горно химический комбинат г. Железногорск           Дистанционная научнопрактическая конференция    Проблемы и перспективы атомной отрасли   Школьников 710 классов ...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАГЕНИЯ КОЛЬСКОГО РЕГИОНА Труды Всероссийской (с международным участием) научной конференции и IV Ферсмановской научной сессии, посвященных 90-летию со дня рождения акад. А.В. Сидоренко и д.г.-м.н. И.В. Белькова Апатиты, 4-6 июня 2007 г. Апатиты 2007 УДК 55+553 (470.21) Геология и минерагения Кольского...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ Первая Всероссийская молодежная научная конференция, посвященная 125-летию биологических исследований в Томском государственном университете (Томск, 6–9 октября 2010 г.) Издательство Томского университета 2010 УДК 57/59 ББК 28 Т78 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: проф. Г.Е....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЛОГИИ, ГЕОХИМИИ И ГЕОГРАФИИ Сборник материалов международной научно-практической конференции Брест, 28–30 сентября 2011 года В двух частях Часть 2 ГЕОГРАФИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ Брест БрГУ имени А.С. Пушкина 2011 УДК 551.1/4 ББК 26.3 А 43 Рекомендовано редакционно-издательским советом учреждения образования Брестский государственный...»

«Еженед. Аптека.- 2008.- №17 ВЗГЛЯД ИЗ ХАРЬКОВА НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ФАРМАЦИИ 16-19 апреля 2008 г. Национальным фармацевтическим университетом (НФаУ) был организован Всеукраинский конгресс Настоящее и будущее фармации. В работе конгресса приняли участие более 300 человек, среди которых – ведущие специалисты фармацевтической отрасли из Украины, России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Чехии, Германии и Болгарии. В рамках конгресса было проведено два пленарных заседания, где большое внимание...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЛОГИИ Материалы Всероссийской молодёжной научной конференции 10–13 октября 2010 г. ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2010 УДК 911+55(082) ББК 26.8+26.3 Т 78 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: проф. Г.Е. Дунаевский – председатель коллегии, проректор...»

«Министерство образования и наук и РФ Башкирский государственный университет СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ПОСВЯЩЕННОЙ 50-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ БИОХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ) 25-27 сентября 2013 г. Уфа РИЦ БашГУ 2013 Всероссийская конференция Современные проблемы биохимии и биотехнологии УДК 575:577:60 ББК 28.0 С56 Печатается по решению кафедры биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет...»

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период Всероссийская конференция Тюмень, 25-26 сентября 2013 года Тезисы докладов Тюмень 2013 УДК 616.9 ББК 52 А 43 А-43 Актуальные аспекты паразитарных заболеваний в современный период : тезисы докладов Всероссийской конференции (25-26 сентября 2013 г., Тюмень). Тюмень, 2013. 208 с. Сборник материалов научной конференции содержит тезисы докладов, в...»

«0 СООБЩЕСТВО НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ СТОЛЕТИЯ. XXI СТОЛЕТИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Электронный сборник статей по материалам XV студенческой международной заочной научно-практической конференции № 1 (15) Январь 2014 г. Издается с сентября 2012 года Новосибирск 2014 УДК 50 ББК 2 Н 34 Председатель редколлегии: Дмитриева Наталья Витальевна — д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф., академик Международной академии наук педагогического образования, врач-психотерапевт, член профессиональной...»

«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА D. MENDELEYEV CHEMICAL SOCIETY of RUSSIA 105005 Москва, Лефортовский пер. 8, стр.1 Тел., факс: + 7 (495) 632 18 06, e-mail: ruchs@mail.ru, http//www.chemsoc.ru № 2805-1-АЦ от 28 мая 2013г. О проведении конференции Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаем Вас и сотрудников вашей организации принять участие в работе ежегодной...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ Естественно - экологический институт АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ Сборник материалов международной научно-практической конференции, 26 – 29 ноября 2012 г. Москва – 2012 Печатается по решению Ученого совета Естественно-экологического института МГОУ В сборник включены материалы международной научнопрактической конференции Актуальные проблемы биологической и химической экологии,...»

«Кафедра неорганической химии представляет на повышенную академическую стипендию студентов, занимающихся научной работой, имеющих публикации и выступления на научных конференциях. (01.03.2013). Примечание 5 курс 1 Куриленко Константин Александрович, 501 гр., рук. Брылев О.А. Статьи : 1 статья К.А. Куриленко, О.А. Брылев, Т.В. Филиппова, А.Е. Баранчиков, О.А. Шляхтин Криохимический синтез катодных материалов на основе LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2 для Li-ионных аккумуляторов. Наносистемы: Физика, Химия,...»

 
2014 www.konferenciya.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Конференции, лекции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.